JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. จัดทำข้อมูลสินค้า บริการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการทำสื่อและกิจกรรมการตลาด 3. จัดทำสื่อการตลาด สื่อโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ของพรีเมียม

บริษัท ไซออนเทค จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000-25,000
10 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sale)
1. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน 2. ดูแลรับผิดชอบกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 3. นำเสนอสินค้าและสร้างยอดขาย 4. เก็บข้อมูลด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ...

บริษัท ไซออนเทค จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-25,000
10 Sep 19
3 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งและซ่อมบำรุงรถที่เข้ามารับการบริการให้ครบถ้วน 2. จัดทำสรุปรายงานปัญหาและบันทึกการทำงานลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน

บริษัท ไซออนเทค จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000-15,000
10 Sep 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs