JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ดูแลงานด้านบุคคลตามกฎหมายแรงงาน วางแผนพัฒนาและอบรมบุคลากร ดูแลงานด้านการสรรหาบุคลากรและนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 25,000-35,000
18 Jan 19
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
ควบคุมงานของทีมตรวจสอบบัญชี ปะสานงานกับลูกค้าและผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแล สอบทานคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี วางแผนในการจัดสรรบุคลากร มีส่วนร่วมในแผนการพัฒนาบุคลากร

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 22,000-35,000
18 Jan 19
3 . Marketing
- ทำการตลาดสื่อสารผลิตภัณฑ์ - ทำ Digital Marketing ควบคุมการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
2 Position
Salary 17,000-28,000
18 Jan 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
งานด้านกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ ประสานงานกับ Partner ภายนอก พัฒนา การให้บริการขององค์กรเพื่อรองรับการเติบโต

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 18,000-25,000 บาท
18 Jan 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมการบันทึกบัญชี นำส่งภาษีรายเดือน ของทีมงาน - ประสานงานกับลูกค้าในการให้บริการ - ควบคุมการปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
2 Position
Salary 25,000-40,000
18 Jan 19
6 . Executive Secretary
ติดต่อประสานงาน จดบันทึกการประชุม สรุปการประชุม ช่วยผู้บริหารทำงานเอกสารและการนำเสนอด้วย Power Point จัดการตารางนัดหมาย

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000
18 Jan 19
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน
ดูแลงานด้านการเงิน รับ จ่าย จัดทำรายงานกระแสเงินสดภายใน ดูแลเงินสดย่อย การเบิกจ่ายของพนักงาน

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 22,000
18 Jan 19
8 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษ Due Diligence - ให้บริการตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะ...

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
4 Position
Salary 17,000-22,000
18 Jan 19
9 . Graphic Design
- ทำงานด้าน Content และ Graphic Design - ทำงานด้านตัดต่อวีดีโอ

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
2 Position
Salary 22,000
18 Jan 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ให้บริการยื่นภาษี จัดทำบัญชีให้ลูกค้ารายเดือน - ปิดบัญชีโดยมีหัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยง - ประสานงานกับลูกค้า

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
4 Position
Salary 17,000
18 Jan 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs