JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3 Positions      
Sort By 
1 . จป.วิชาชีพและธุรการคลังสินค้า (ทำงานจันทร์-เสาร์)
• จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ • ดูแล,ตรวจสอบ, ควบคุม, แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ • จัดอบรมหรือให้คำ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
14 Jan 19
2 . พนักงานธุรการคลังสินค้า (ทำงานจันทร์-เสาร์)
- ติดต่อประสานงานเอกสารระหว่างคลังสินค้า จัดส่ง และสำนักงาน - จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารภายใน (งานรับสินค้า, งานจัดเก็บสินค้า, งานเบิกจ่าย) - จัดรถขนส่งสินค้า, ประสานงานรถขนส่งสินค้าภายในและภายนอก -...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
12 Jan 19
3 . พนักงานคลังสินค้า (Checker)
- รับ-จ่ายสินค้า และบริหารพื้นที่ภายในคลังสินค้าที่รับผิดชอบ - บันทึกรายการความเคลื่อนไหวด้วยระบบของบริษัทฯ (Program:AX2009) - ตรวจนับสินค้าคงคลังและจัดทำรายงานส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
12 Jan 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs