JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรประมาณราคางานระบบ(เครื่องกล)
- ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุ ประมาณราคา ตามแบบที่กำหนด - ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา - ตรวจสอบคุณภาพงานและทำเอกสารส่งมอบลูกค้า - ควบคุมงานและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหาร
- งานด้านธุรการ จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงาน บันทึกภายใน บันทึกการประชุม และเอกสารอื่นๆ ของสายงานฯ - สำเนา จัดเก็บ เอกสารและไฟล์เอกสารอย่างเป็นระบบในแฟ้ม/ตู้เก็บเอกสาร...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บัญชี ด้านGL ทรัพย์สินต้นทุนการก่อสร้าง - การรับรู้รายได้ต้นทุน บันทึกบัญชีในส่วนการรับรู้รายได้ - บัญชี Stock การปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับสินค้า - จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้ารายเดือน/ไตรมาส/...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000-22,000
19 Jul 19
4 . วิศวกรฝ่ายขายโครงการ
- ติดต่อ/ประสานงานลูกค้า(เจ้าของกิจการฝ่ายจัดซื้อฝ่ายก่อสร้าง)บริษัทที่ปรึกษา - ประสานงานภายในองค์กรแผนกประมาณราคาฝ่ายติดตั้งผู้จัดการโครงการ - จัดทำรายงาน/เอกสารด้านการตลาด,การประมูลงาน,ข้อมูลลูกค้...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
- ติดตั้งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้ใช้งาน - ให้บริการและแก้ไขปัญหา รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาจากผู้ใช้งานรวมถึงการส่งซ่อม - ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท - ดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณืไอ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ประจำไซส์งาน)
- บันทึกรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป - ควบคุมดูแล รายงานสต๊อก update - ตรวจนับสต๊อกคงเหลือร่วมกับพนักงานสโตร์ - ตรวจนับ ตรวจรับวัสดุจากร้านค้า - ส่งรายงาน KPIแผนกประจำเดือน - จัดเก็บ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
7 . โฟร์แมนไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ - ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมบำรุงและตรวจสอบ - ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ Document Control (DCC)รับสมัครด่วน !
- งานธุรการ จัดทำเอกสารทั่วไปของแผนกระบบคุณภาพ - ประสานจัดส่งเอกสารต่างๆในหน่วยงานภายในและภายนอก - รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม และตรวจสอบเอกสารในระบบที่มีการร้อง...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
9 . วิศวกรเครื่องกล
- รับผิดชอบคุมงานก่อสร้าง งานระบบเครื่องกล ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคาร - จัดทำรายการคำนวน และจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ - ประสานงาน เร่งรัดงาน และแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยด...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3อัตรา
19 Jul 19
10 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานโครงการระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง - จัดทำแบบและรายการคำนวณ ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
11 . วิศวกรโครงการงานระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างโครงการ ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง ควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง • จัดทำและควบคุมง...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 27,000-32,000
19 Jul 19
12 . ผู้จัดการโครงการUrgently Required !
-บริหารจัดการโครงการหน่วยงาน จัดทำงบประมาณ Target -วางแผนงานก่อสร้าง แผนการเงิน แผนการใช้วัสดุของโครงการ -ตรวจสอบและควบคุมเอกสารต่างๆ การเบิกเงินและประสานงานด้านการเงิน -วางแผนควบคุมติดตาม ผลการดำเ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
13 . วิศวกรโครงการงานระบบเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงาน โครงการระบบเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง - จัดทำและควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบแบบและรายการคำนวณ รวม...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
14 . พนักงานธุรการทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
-ตรวจนับสต๊อก กลางทรัพย์สินและสต๊อกที่หน่วยงาน -ดูแลการต่อประกัน ภาษีและพรบ.รถของบริษัทฯ -ดูแลการเบิก-คืนทรัพย์สินสำหรับหน่วยงาน ได้แก่ เครื่องวัด เครื่องมือช่าง เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-13,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
15 . พนักงานเขียนแบบงานระบบ Urgently Required !
- รับผิดชอบเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง - เขียนแบบ Auto CAD,Bim revit ตามการติดตั้งจริง หรือ ตามแบบแก้ไขตามที่วิศวกร/ซุปเปอร์ไวเซอร์กำหนด -จัดเก็บข้อมูล แก้ไขปร...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs