JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม / Service Operation Service Operation
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขาย,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความต้องการของงานแต่ละงานที่จะเข้ามาจัดในHall และดำเนินการดูแล ควบคุมการ ติดตั้ง ระบบ/อุปกรณ์ ตลอดจนการรื้อถอนตามแผนงานที่กำหนด 2. ประส...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
2 . หัวหน้าทีมปฏิบัติการด้านบริการ / Service operation Leader (ประจำ Union Hall)
- จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดระบบงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน ของทีม Service operaton ให้สอดรับกับเป้าหมายของหน่วยงาน - มอบหมายสั่งการ บังคับบัญชา ติดตาม ประเมินผล ตัดสินใจและให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา คว...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและบริการลูกค้า (ประจำ Union Hall)
- จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น สัญญา เอกสารภายใน/ภายนอก - จัดตารางนัดหมาย วาระการประชุม กำหนดการ ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการประชุม แจ้งรายละเอียดการประชุมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง - การจัดการงานด้านอาคารสถานที่/...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
2 อัตรา
23 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่งานพัสดุสำนักงานและคลังอะไหล่รับสมัครด่วน !
- ดูแล และ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน - ดูแลและ ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ในShopช่าง - ติดต่อประสานงานในการรับของ/สั่งของเข้าคลังสินค้า - จัดทำรายงานและสรุปเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลการเบิก...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
23 Aug 19
5 . Sales Executive ( Exhibitions ,Convention)
- วางแผนและขายพื้นที่เช่าในส่วนของ Hall ( Exhibitions ,Convention) ให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
6 . ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations Management Section Manager)
1 วางกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ผ่านช่องทางการให้บริการของศูนย์การค้าฯ 2 วางแผนการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 3 วางแผนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
7 . พนักงานป้องกันอัคคีภัย / Fire Man (มีประสบการณ์)
1.ตรวจสอบสภาพและสถานะความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในทุกตำแหน่งภายในตัวอาคาร 2.ตรวจสอบความปลอดภัยในการดำเนินการของร้านค้าและผู้รับเหมาที่มาทำงานภายในศูนย์การค้าฯ โ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
23 Aug 19
8 . พนง.ป้องกันความสูญเสีย /loss prevention (เพศชาย/หญิง)
1.ช่วยงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยร้านค้าต่างๆในศูนย์การค้า 2.ดูแลกฎระเบียบร้านค้าเช่น กฎระเบียบการเปิด-ปิดร้าน เป็นต้น 3.จัดทำรายงานเหตุประจำวันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
9 . Visual Merchandiser
1. ทำงานร่วมกับแผนกสื่อสารการตลาดเพื่อวางแผนและออกแบบ งานตกแต่งต่างๆ ให้เป็นไปตามคอนเซปต์ที่ศูนย์การค้ากำหนด 2. ดูแลภาพรวมของศูนย์การค้า ให้ตรงตามภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) 3. ควบคุมค่าใช้จ่า...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
1 อัตรา
23 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า (Shop /booth)
- วางแผนและขายพื้นที่เช่าในส่วน Shop /boothให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง - นำเสนอ และปรับเปลี่ยน ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
2 อัตรา
23 Aug 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs