JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2.วางแนวทางและควบคุมดูแลการสรรหาพนักงาน สวัสดิการต่างๆ แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ 3.ประสา...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
2 . พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตราย (10 ล้อ, 22 ล้อ)รับสมัครด่วน !
1.นำส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง ตรงเวลา อย่างปลอดภัย 2.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือพนักงานขับรถ 3.บริการลูกค้าด้วยความสุภาพเรียบร้อย และซื่อสัตย์สุจริต 4.ดูแลรักษาอุปกรณ์แล...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 21,000-28,000 บาท
23 Aug 19
3 . หัวหน้าซ่อมบำรุง / ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุง (รถบรรทุก 10 ล้อ, หัวลาก) - ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รถขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ซ่อมบำรุง เคร...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(หน่วยงาน)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารดำเนินงานของหน่วยงาน/รายงานการเดินรถประจำวันและข้อมูลระยะทางการเดินรถ - จัดทำบันทึกและตรวจสอบสถิติการปฎิบัติงานของพนักงาน - รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการใช้น้ำมันของรถขนส่งในหน่วยงาน -...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานขนส่ง รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับลูกค้าในการสั่งซื้อน้ำมัน/วางแผนการจัดส่งน้ำมันไปยังลูกค้า 2.จัดทำรายงานการปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันของลูกค้าให้บังคับบัญชารับทราบ 3.เข้าใจความตอ้งการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลู...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety)รับสมัครด่วน !
1. ประเมินและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน แผนงานความปลอดภัยประจำหน่วยงานต่างๆ แผนการประเมินความเสี่ยง 2. ตรวจสอบ ความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงภายในบริเวณพื้นที่การปฏิบัติงาน 3. ประเมินและวิเคร...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
7 . หัวหน้างานขนส่ง (ประจำหน่วยงาน) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการจัดส่งรถบรรทุกที่มีสภาพพร้อมใช้งานเข้ารับงานตามจำนวนที่กำหนด 2. บริหารและจัดการชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องเวลาทำงานของพนักงานขับรถ 3. ควบคุมการจัดส่งผล...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
8 . ผู้จัดการขนส่ง/ผู้ชว่ยผู้จัดการขนส่ง (ประจำหน่วยงาน)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงานและควบคุมการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด และนโยบายของบริษัทฯ 2. บริหารและจัดการด้านการขนส่งให้มีสภาพพร้อมใช้งานเข้ารับงานตามจำนวนรถข่นส่งตามข้อกำหนดของลูกค้ 3. ควบคุมและ...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ KPI น้ำมันและยางรับสมัครด่วน !
1.จัดทำและเตรียมเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 2.บันทึกและตรวจสอบงานในของงาน KPI น้ำมัน 3.จัดเก็บเอกสารน้ำมันประจำเดือนใส่แฟ้ม 4.ตรวจสอบเอกสารการขอซื้อยางของแต่ละหน่วยงาน 5.ติดตามเอกสารการเปลี่ยนยางในแต่ล...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้ชว่ยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้อง ตรงเวลา เต็มจำนวนด้วยความปลอดภัย 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการขนส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำ...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs