JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ 2.ดูแลบัญชีการปิดบัญชีของบริษัทแต่ละงวดให้ถูกต้อง 3.ดูแลจัดทำงบการ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
24 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า
1.ต้อนรับลูกค้าและผู้ที่เข้าติดต่องานภายในบริษัทฯ 2.จัดตารางการพบลูกค้าฝ่ายขายตามคิวงาน 3.Inbound เชิญขวนลูกค้านัดหมายการเข้าพบฝ่ายขายเป็น 4.Outbound โทรสอบถามรายละเอียดความพึงพอใจลูกค้า สรุปสถิติค...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
24 Jun 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ( Quality Control Manager)
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 3.กำหนดทบท...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
24 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.ซ่อมเครื่องจักรตามรายละเอียดในใบแจ้งซ่อม 2.ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ตามข้อกำหนด 3.จัดทำรายงานการตรวจเช็ค และการซ่อมเครื่องจักรส่งให้ผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลเครื่องมือใน...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
24 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC)
-รับผิดชอบในงานด้านควบคุมคุณภาพ -ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ -ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพของสินค้า(สุ่มตัวอย่าง,ตรวจสอบเปรียบเทียบตัวอย่างมาตราฐาน,ตรวจสอบแ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
24 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
1. คิด Concept สินค้าใหม่ 2. ศึกษาตลาดและติดตาม Trend อาหารเสริมสูตรใหม่ 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 4. ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่าย R&D เพื่...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
24 Jun 19
7 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับส่งผู้บริหาร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-เสาร์

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+เบี้ยขยัน+ค่าล่วงเวลา+โบนัส+เงินพิเศษ
24 Jun 19
8 . Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 2. จัดทำรายการกระทบยอดทางบัญชี 3. ปิดงบการเงิน 4. ควบคุมการทำงานทั้งระบบของบัญชี 5. ควมคุมดูแล บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 6. ควบคุมดูแลบัญชีต้นทุน 7. จัดทำรายงานผลการดำเนิ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์/ความสามารถ/และข้อตกลง
24 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเอกสารการขายต่าง ๆ การสนับสนุนการขาย การประสานงานขาย ควบคุม ดูแลความต้องการ ตารางเวลา และระบบเอกสารของฝ่ายขายการบันทึกข้อมูล ค้นหาเอกสาร และข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 18,000-22,000 บาท หรือ ตามตกลง
24 Jun 19
10 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ทำงานภายในฝ่ายผลิต แผนกบรรจุและคลังสินค้า - ตรวจนับ ติดฉลากสินค้า จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อให้พร้อมสำหรับบรรจุสินค้า - บรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์และลงกล่องเพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้า - ทำงานในความดูแลข...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
10 อัตรา
24 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs