JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . QA Department Manager
Essential duties: 1. Responsible to conduct and prepare report for the internal quality audit (IQA) as part of IQA team member. 2. Daily GMP inspection of production lines and other supporting unit...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
Salary Depended on experiences
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม (ส่งเสริมการขาย ฝ่ายขาย) -ต่างจังหวัด
- ดูแลงานด้านการออกบูธของแผนกเวชสำอาง และงานออกบูธประจำปีของบริษัทฯ - ประสานงานกับทีมผู้แทนขายในการจัด Trip ออกภาคสนาม และดำเนินการเอกสารอนุมัติกิจกรรมในแต่ละเดือน - รับผิดชอบการเบิกสินค้าพรีเมี่ย...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
3 . ธุรการ (แผนกควบคุมคุณภาพ / แผนกวิศวกรรม)
- ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
4 . เลขานุการ (ฝ่ายขายและการตลาด)
- จัดเตรียมบันทึกการประชุม และเอกสาร(ฝ่ายขาย)ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน และแจกจ่ายเอกสาร (ฝ่ายขาย)ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ - เตรียมการนัดหมายทั้งที่จากบุคคลภายในและภายนอกองค...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านSafety)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานร่วมกับจป.วิชาชีพ เกี่ยวกับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับระบบดับเพลิงภายในสถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัย - ตรวจสอบการทำงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานสำห...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
6 . Graphic Designer (ด้านOnline Marketing/Social media)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการออกแบบงานในเชิงกราฟฟิกให้เป็นไปตามความต้องการและรูปแบบที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ - ออกแบบงานกราฟฟิก เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัทฯ - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ท...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
1อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
7 . พนักงานขายPC (กรุงเทพ / ต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานขายและแนะนำผลิตภัณฑ์เวชสำอางระดับคุณภาพ โดยบริษัทฯ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการขายโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมการตลาดผู้มีประสบการณ์ **วิธีการสมัครเฉพาะตำแหน่งงานนี้ สน...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
20 อัตรา
Salary เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + รางวัลการขาย
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (แผนกจัดซื้อ)
1. ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ/วัสดุการบรรจุที่ใช้ในการผลิตสินค้า 2. ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์/ของใช้สิ้นเปลื่อง ที่ใช้ภายในบริษัทและส่งออกไปต่างประเทศ 3. ติดต่อประสานงานและทำการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายทั้งภาย...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
9 . พนักงานขับรถ (รถขนาดกลาง 6 ล้อขึ้นไป) - ต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
- ขับรถ (ของบริษัท) ส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ได้ถูกต้องและตรงเวลาในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถ บำรุง-ดูแลรักษารถของบริษัทฯ ให้สามารถพร้อมใช้งาน - งานอื่น ๆ ตา...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (รายเดือน)
18 Jul 19
10 . หัวหน้าแผนก(การผลิตยา) -เภสัชฯ/วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล
- วางแผนหรือมอบหมายการวางแผนและตรวจสอบแผน จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ - กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามแผน และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
12 . นักวิเคราะห์ / QC Pharmacist
- ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดและดำเนินการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละหน่วยปฏิบัติการ - ทบทวน ทวนสอบความถูกต้องของระบบงานห้องปฏิบัติการ รวมถึงระบบการตรวจสอบทด...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
13 . เลขานุการ (แผนกเลขานุการ ฝ่ายบริหาร)
- จัดเตรียมบันทึกการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน และแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ - เตรียมการนัดหมายทั้งที่จากบุคคลภายในและภายนอกองค์กรแก่ผู้บริหาร - ...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
14 . ผู้แทนยา/เวชสำอาง - ร้านขายยา (กรุงเทพ/ต่างจังหวัด)
- ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - พบลูกค้า และขายผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่กำหนด - ขายผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัทฯ - รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ - ปฏิบัต...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
15 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
15 . ผู้จัดการแผนกขาย (เวชสำอาง/อาหารเสริม)-ต่างจังหวัด
- ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - พบลูกค้าและดำเนินการขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด - ขายผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัท - รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด/คู่แข่ง ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs