JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกร (ด้านพลังงาน)
- จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอโครงการตรวจวัดด้านพลังงาน - ตรวจวัดพลังงาน และการให้ความรู้ด้านการจัดการด้านพลังงาน - จัดทำรายงาน และวิเคราะห์มาตรการด้านพลังงาน - ติดตาม และประเมินผลการให้บริการโคร...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
16 Aug 19
2 . วิศวกรประจำสนาม (สิ่งแวดล้อม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ ทั้งเจ้าของโครงการและผู้บังคับบัญชา - ปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารงานก่อสร้างให้ได...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
16 Aug 19
3 . วิศวกรประจำสนาม (เครื่องกล,ไฟฟ้า-สัญญาจ้าง) ภูเก็ต
- ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ ทั้งเจ้าของโครงการและผู้บังคับบัญชา - ปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารงานก่อสร้างให้ได...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
14 Aug 19
4 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลUrgently Required !
• จัดเตรียม และนำเสนอเอกสารแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) และนำเสนอเอกสารให้ลูกค้า • ออกแบบ คำนวณ ตรวจสอบแบบ และจัดเอกสารเตรียมเอกสารรายการคำนวณ • ประชุมหารือภายนอกบริษัทกับวิศวกรโครงสร้าง สถา...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Aug 19
5 . วิศวกรออกแบบ (ระบบปรับอากาศ)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณ และวิเคราะห์การออกแบบ และตรวจสอบระบบเครื่องกลให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม - ปรับปรุงและแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบเครื่องกล - ร่วมหารือ เสนอแนะให้กับผู้บังคับบัญชา หรื...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
13 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs