JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  6 Positions      
Sort By 
1 . คนดูแลสวน
-ดูแลสวน -ดูแลความสะอาดโดยรอบโรงงาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
2 . เภสัชกรฝ่ายผลิต
-กำหนดนโยบายการวางแผนการผลิตร่วมกับฝ่ายวางแผนและจัดซื้อ -อนุมัติแผนการควบคุมกระบวนการและสามารถตรวจวัดได้ -อนุมัติกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ -ตรวจสอบการทดลองผลิตยาเพื่อขึ้นทะเบียนใหม่ ...

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
3 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
-บริหารจัดการงานด้านควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และ API หน้าที่และความรับผิดชอบ (Duties and/or Task list) ตามลำดับความสำคัญ -มีหน้าที่ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบวัตถุดิบ วั...

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
4 . นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบคุณภาพด้านจุลชีววิทยา
1.ทดสอบตัวอย่างหัวข้อ Microbial Limit Test และ Microbial Assay ในวัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์ 2.ปฎิบัติการในการเก็บตังอย่างและทดลองในหัวข้อทางจุลชีววิทยา เช่น ตัวอย่างน้ำ,การตรวจสอบความสะอาดและพื้นที่ 3.จำทำ ...

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
5 . นักวิทยาศาตร์เตรียมทะเบียนยารับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารของทะเบียนยาภายในประเทศ 2. ตรวจปรุ๊คฉลาก / เอกสารกำกับยาก่อนนำไปพิมพ์ 3. เสนอแนะปัญหาและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงระบบบริหารการจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
6 . นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก GMP และตามแผนงานของฝ่ายฯ 2. อบรมพนักงาน (OJT) ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 3. ตรวจสอบเอกสารบันทึกการผลิต แบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื...

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Apr 19
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs