JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานเก็บเงิน (วิ่งเขตภาคเหนือ)
1.ติดตามและรับผิดชอบการเรียกเก็บเงินของลูกค้า 2.แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการเรียกเก็บเงินลูกค้า 3.วางแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ 4.รายงานเมื่อมีเหตุสัญญาณลูกหนี้ที่จะเริ่มมี...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
2 . ผู้ช่วยพยาบาล (ประจำศูนย์เลสิก รพ.ยันฮี)รับสมัครด่วน !
1. งานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการทำเลสิกทุกขั้นตอน 2. มีความรู้เรื่องเลสิก 3. ประสานงานกับแพทย์ พนักงานในศูนย์ คนไข้ ตลอดจนฝ่ายอื่นๆ ของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 4. การทำงานเป็นท...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
3 . พนักงานจัดซื้อ (ต่างประเทศ)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ - ประสานงานกับ Shipping เพื่อการเคลียร์สินค้านำเข้าและส่งออก - คำนวณต้นทุนสินค้านำเข้าและส่งออก เฉลี่ยต้นทุนสินค้าเข้าโปรแกรมสำเร็จรูป - วางแผนการผลิต/การสั...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
4 . Programmer รับสมัครด่วน !
1.ดูแล แก้ไข และพัฒนาเพิ่มเติมในระบบ ERP : Boss , Syteline ด้าน Software 2.ดูแล แก้ไข และพัฒนาเพิ่มเติมในระบบงานเวบไซต์ด้าน Software 3.ดูแล แก้ไข และพัฒนาเพิ่มเติมในระบบงาน Intranet ด้าน Software 4...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary 21,000 - 25,000
22 May 18
5 . Product Specialist วัสดุทางการแพทย์รับสมัครด่วน !
1.กำหนดตารางการให้ความรู้เรื่องสินค้ากับพนักงานขาย 2.อบรมความรู้ด้านสินค้าและทดสอบพนักงานขายให้มีความพร้อมในการทำงาน 3.สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานของทีมขาย 4.สนับสนุนและส่งเสริมการขาย เช่น การจั...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 18,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 May 18
6 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์จักษุ ภาคเหนือบน รับสมัครด่วน !
1. การวางแผนการขาย 2. การขยายฐานลูกค้าใหม่ 3. การรักษาฐานลูกค้าเดิม 4. การประเมินผลการทำงานและพัฒนาการให้บริการ 5. พนักงานขายต้องปฏิบัติตามนโยบายบริษัท 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เขตรับผิ...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
7 . พนักงานจัดซื้อรับสมัครด่วน !
ตรวจสองใบขออนุมัติสั่งซื้อ - ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุมัติสั่งซื้อสินค้าในประเทศ ในโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำใบสั่งซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ - จัดหาและประเมินประสิทธิภาพผู้ขาย/ผู้ให้บริการ - ติดต่...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
8 . พนักงานเก็บเงิน (วิ่งเขตอีสาน)
1.ติดตามและรับผิดชอบการเรียกเก็บเงินของลูกค้า 2.แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการเรียกเก็บเงินลูกค้า 3.วางแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ 4.รายงานเมื่อมีเหตุสัญญาณลูกหนี้ที่จะเริ่มมี...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
9 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
รับสินค้าเข้า - ดูแลรับผิดชอบการรับ /จ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสาร จัดเก็บสินค้า - จัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ตรงตามประเภทของสินค้า และ ตรงตาม Location และที่ระบุในระบบ BOSS ...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
10 . พนักงานขายชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาคตะวันออกรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ 2 . ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนการขาย 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs