JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าพนักงานขายต่างจังหวัด(ยา,เวชภัณฑ์)รับสมัครด่วน !
1.จัดสรรเป้าหมายการขายให้กับผู้เเทนขายในเเต่ละเขต 2.วางแผนการขายให้กับทีมงานและติดตามผลงาน 3.แก้ไขปัญหาทางด้านการขายให้กับพนักงานขายและทีมงาน 4.แก้ไขปัญหาการชำระเงินของร้านค้า 5.สร้างสัมพันธ์ที่ดี...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 18
2 . หัวหน้าพนักงานขายเขตกรุงเทพ (ตา,อุปกรณ์การเเพทย์)รับสมัครด่วน !
1.โน้มน้าวและกระตุ้นให้พนักงานขายสินค้าได้ตามเป้าหมายของบริษัท 2.วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า วางแผนและรับผิดชอบผล ร่วมกับพนักงานขาย 3.พัฒนาองค์ความรู้สินค้าของตนเองให้เชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดให้พนักงานได...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 18
3 . หัวหน้าศูนย์เลสิก (ประจำ รพ.ลาดพร้าว)รับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการศูนย์เลสิกและดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์เลสิก -สามารถให้ความรู้ข้อมูลด้านเลสิก ตลอดจนคำแนะนำในการปฏิบัติตัวแต่ละขั้นตอนของการทำเลสิก -ประสานงานกับแพทย์ พนักงานในศูนย์ คนไข้ ตลอดจนฝ่ายอื...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Oct 18
4 . Product Specialist วัสดุทางการแพทย์รับสมัครด่วน !
1.กำหนดตารางการให้ความรู้เรื่องสินค้ากับพนักงานขาย 2.อบรมความรู้ด้านสินค้าและทดสอบพนักงานขายให้มีความพร้อมในการทำงาน 3.สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานของทีมขาย 4.สนับสนุนและส่งเสริมการขาย เช่น การจั...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 - 18,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Oct 18
5 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ทั่วไป (วิ่งเขตภาคกลาง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ - ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนการขาย - ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท - รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู้บังคับบ...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Oct 18
6 . พนักงานจัดซื้อรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบใบขออนุมัติสั่งซื้อ -ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุมัติสั่งซื้อสินค้าในประเทศ ในโปรแกรมสำเร็จรูป -จัดทำใบสั่งซื้อ ดำเนินการจัดซื้อ -จัดหาและประเมินประสิทธิภาพผู้ขาย/ผู้ให้บริการ -ติดต่อและปร...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Oct 18
7 . ช่างเขียนแบบรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ 2.วางแผน และติดตามผลงานการออกแบบต่างๆ ให้ทันเวลา 3.แก้ไขปัญหาทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์รถพยาบาล 4.กำหนดคุณสมบัติของชิ้น...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Oct 18
8 . Service Engineer เครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตรวจเช็คสินค้าเครื่องมือแพทย์ ที่รับเข้าใหม่ 2. ติดตั้งสินค้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อการสาธิตและขาย 3. ให้บริการงานซ่อม และแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องแก่ลูกค้า 4. รวบรวมข้อมูลด้านงานซ่อม แ...

R.X. Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Oct 18
9 . Sales Manager - เครื่องมือแพทย์ ด่วนมากรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขาย ดูแลยอดขาย และส่งเสริมการขายในช่องทางการขายเครื่องมือเเพทย์/รถพยาบาล 2. พัฒนาช่องทางการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์/รถพยาบาลและสินค้าที่ประกอบในรถพยาบาล 3. พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ความสามา...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Oct 18
10 . Sales Representative (Medical Technology)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ 2 . ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนการขาย 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Oct 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs