JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . HR Recruitment (urgent)รับสมัครด่วน !
1. ทบทวนและจัดทำรายละเอียดตำแหน่งงาน (Job Description/Job Specification) ให้มีความสอดคล้องกับโครงส้รางองค์กร (Organization Chart) และหน่วยงานเสมอ 2. จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 3. วิเคราะห์หาช่องทาง...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
3 . Sales Supervisor ขายชุดตรวจ Determine HIV, Syphilis,Alltest Dengueรับสมัครด่วน !
- แนะนำให้ทีมขายปฏิบัติตามแผนการขาย - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและถ่ายทอดไปยังทีมขาย - สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
4 . พนักงานขายยาร้านค้า กทม 1 อัตรา, เหนือตอนล่าง 1 อัตรา รับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย และให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ขยายจำนวนร้านค้าและสินค้าในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ - ให้บริการเปลี่ยนและรับคืนสินค้าให้กับลูกค้า - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับล...

R.X. Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
5 . พนักงานขายชุดตรวจ Determine HIV, Syphilis, Alltest Dengue, Influenza ภาคใต้รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ 2. ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนการขาย 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู้บัง...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
6 . พนักงานจัดซื้อ (ต่างประเทศ)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ - ประสานงานกับ Shipping เพื่อการเคลียร์สินค้านำเข้าและส่งออก - คำนวณต้นทุนสินค้านำเข้าและส่งออก เฉลี่ยต้นทุนสินค้าเข้าโปรแกรมสำเร็จรูป - วางแผนการผลิต/การสั...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
7 . Draftsmanรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ 2.วางแผน และติดตามผลงานการออกแบบต่างๆ ให้ทันเวลา 3.แก้ไขปัญหาทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์รถพยาบาล 4.กำหนดคุณสมบัติของชิ้น...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
8 . พนักงานคุมเครื่องผ่าตัดเลสิค (ประจำ รพ.ยันฮี)รับสมัครด่วน !
• วิเคราะห์ข้อมูลด้านสายตา ความหนา ความโค้งของกระจกตา และปัญหาสายตา • สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจหาค่าสายตาโดยละเอียด เช่น OPD SCAN, PANTACAM ได้อย่างถูกต้อง • ตรวจเช็คระบบอุณหภูมิ ความชื้น ปริ...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
9 . Service Engineer เครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตรวจเช็คสินค้าเครื่องมือแพทย์ ที่รับเข้าใหม่ 2. ติดตั้งสินค้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อการสาธิตและขาย 3. ให้บริการงานซ่อม และแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องแก่ลูกค้า 4. รวบรวมข้อมูลด้านงานซ่อม แ...

R.X. Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
10 . พนักงานขายชุดตรวจ Determine HIV, Syphilis, Alltest Dengue, Influenza ภาคตะวันออกรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ 2 . ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนการขาย 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู...

R.X. Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs