JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
- ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยตามแผนงาน ในเรื่องมาตรฐาน, คุณภาพ, งบประมาณ, เวลา, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กำหนด และเงื่อนไขสัญญา - จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมเปรี...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ขาย
- ต้อนรับลูกค้า พาชมห้องชุด ปิดขาย ปิดเช่า รับ Check in , Check out - ประสานงานต่างๆ เช่น ด้านรับเงิน, จ่ายเงิน, งานซ่อมห้องชุด ตรวจห้องชุด - จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารเตรียม Check in , Check...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
15 Jul 19
3 . Head of Assets Management
Responsibility 1. Provide market insights on design at company meetings with external consultants to assist Design team with residential product development Identify potential residential tenants, ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 Jul 19
4 . Marketing Strategy/Advertising
- ศึกษาเก็บข้อมูลคู่แข่งพร้อมลงสำรวจ เพื่อนำมาวิเคระห์หาจุดแข็ง และจุดอ่อนเพื่อวางแผนการตลาด - จัดทำแผนส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาด สำหรับทุกโครงการเพื่อมุ่งสู่ยอดขายที่เป็นไปตามเป้าหมาย - ลง...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 Jul 19
5 . วิศวกรควบคุมงานโครงสร้างและสถาปัตย์
- ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดทั้งโครงการให้ลูกค้าตามแผนการดำเนินการ - ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิคส่วนต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมาในกรณีที่เกิดปัญหา - ร่วมประช...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
15 Jul 19
6 . วิศวกรงานระบบ M&E
- ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลตามมาตรฐานโครงการและหลักวิศวกรรม - ตรวจสอบงานโครงสร้างสถาปัตย์ - ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายภายในองค์กรและบริษัทผู้รับเหมาได้ - งานเอกสารต่างๆ ในโครงการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
15 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ชุมชน-สัญญาจ้าง (ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
- สนับสนุนงานด้านเอกสาร และการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้จัดการฝ่ายบริหารชุมชน รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในฝ่าย - ดูแล/รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารการ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
15 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติ (ประจำโครงการต่างๆ )
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ของนิติบุคคลคอนโด - ปิดงบ - ตรวจร่างงบประมาณ - เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกรรมการนิติบุคคล

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
15 Jul 19
9 . ผู้ช่วยช่างอาคาร โครงการสามย่าน มิดทาวน์
- ตรวจระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องจักรต่างๆ ในอาคาร - จดมิเตอร์น้ำ ไฟ - บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคาร - เขียนรายงาน บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary 500 บาท/วัน
15 Jul 19
10 . ผู้จัดการแผนกขาย
ลักษณะงาน - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารทีมงานขาย - ดูแลต้อนรับลูกค้า นำเสนอสินค้าให้ข้อมูล ปิดการขาย ดูแลประสานงานด้านสินเชื่อ และงานโอนกรรมสิทธิ์ - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ดูแลสำนั...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการแนวราบ (ลาดปลาดุก/ท่าข้าม-พระราม2)
- นำเสนอข้อมูลโครงการบ้านพักอาศัย พาชมบ้านตัวอย่าง ปิดการขาย - ดูแลเรื่องการยื่นกู้สินเชื่อ จัดเตรียมเอกสารการยื่นกู้ - จัดทำรายงาน ส่งตามที่กำหนด - นัดหมายตรวจรับมอบบ้าน จัดเตรียมเอกสารการโอนกรรมส...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- รับผิดชอบงานจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าทั่วไป - งานสรุปจัดซื้อจัดจ้างลงใบ PR และออกใบ PO - งานสรุปเปรียบเทียบผู้รับเหมาและผู้จัดจำหน่าย - ประสานงานการจัดทำประเมินผลงานผู้รับเหมา/ผู้จัดจำหน่าย - รวบรวม...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 Jul 19
13 . ช่างเทคนิค - สัญญาจ้าง (ประจำโครงการต่างๆในกทม.)รับสมัครด่วน !
- MAINTENANCE อาคารสูง - ดูแล แก้ไขปัญหาในระบบอาคารให้กับลูกบ้าน - Stand by กะกลางคืน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
15 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
-รับผิดชอบจัดการดูแลเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน -จัดทำดำเนินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้ทันตามกำหนดทั้งกระบวนการ -ดำเนินการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและประกันสังคมของ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ร่วมวางแผนการตรวจให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท คำสั่งเพิ่มเติม ของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร - รับผิดชอบงานตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด - สรุปผลการตรวจ ใ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 Jul 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs