JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ และการเบิกจ่ายสินค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน และรายงานตามกำหนด 3. ควบคุมการขนย้าย และจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และตรงเวลา 4. ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บส...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Sep 19
2 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้างรับสมัครด่วน !
ด้านการบริหารจัดการ 1. ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถลดต้นทุนองค์กร และตรงตามปฏิบัติของลูกค้าและบริษัทฯ 2. ควบคุมการดำเนินงานและขั้นตอนในด้านการจัดหา เพื่อให้บริษัทได้ร...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ถอดปริมาณวัสดุงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถถอดปริมาณวัสดุตกแต่งภายใน

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่(จป.วิชาชีพ) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง 2. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
12 Sep 19
5 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานโครงการ / การก่อสร้างโครงการ 2. ควบคุมงานตกแต่งภายใน 3. จัดทำ BOM

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Sep 19
6 . พนักงานซ่อมบำรุง (Maintenance Staff)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุง 2.ควบคุม สต็อกอะไหล่เพื่อสนับสนุนการทำงานในหน่วยผลิต 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
7 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร 2. รับผิดชอบในการนัดหมายต่างๆ ทั้งในและนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
8 . โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคางาน และถอดแบบวัสดุอุปกรณ์ 2. ดูแลประสานงานกับลูกค้าและช่าง ผู้รับเหมา เช็ควัสดุ สั่งของ 3. ควบคุมความเรียบร้อยหน้างาน แก้ไขปัญหาหน้างาน 4. รายงานความคืบหน้าของงานและปัญหาต่าง ๆ แก่บริ...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
12 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน (Draftman)รับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถเขียน Shop Engineer ได้

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคางานตกแต่งภายใน (ถอดปริมาณ, วัสดุ, ค่าแรง) 2. จัดทำสรุป MATERIAL 3. ตีราคางานจากแบบเพื่อส่งประมูล 4. ประชุมชี้แจงแบบเกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน 5. เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
12 Sep 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs