JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาคลังข้อมูล(Data Center)
- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อจัดทำ Report สำหรับฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ - สะท้อนกลับข้อมูลที่ตรวจสอบเพื่อร่วมวิเคราะห์หาปัญหา กับหัวหน้างาน - Monitor การทำงานของแผนก/ฝ่ายต่างๆ - ดึงข้อมูล ท...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับสมัครด่วน !
- ให้บริการคนไข้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ - ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคกับคนไข้ตามกลุ่มวัย - จัดทำรายงาน และแฟ้มงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง - เป็นผู้ส่งมอบสุขภาพดีให้กับคนไข้ - หน้าที่อื...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล
- รับผิดชอบดูและงานของฝ่ายการพยาบาลทั้งหมด - การวางระบบ ขั้นตอนของฝ่ายการพยาบาล - การบริหารอัตรากำลังของฝ่ายการพยาบาล - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
4 . Sales Executive
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่ - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอด และสร้างยอดรายได้จากลูกค้าเก่า - ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
จำนวนมาก
Salary 15,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
22 Aug 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs