JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โครงการ จ.ลำพูน/จ.ลำปาง))รับสมัครด่วน !
1. จัดซื้อ / จัดจ้าง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. จัดการคลังสินค้า ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. บันทึกข้อมูล รับ - จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ในโปรแกรมที่กำหนด 4. ควบคุม / เบิก -คืน เครื่องมือทั้งหมดในหน่วยงาน ร...

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงาน
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการโครงการ (ประจำโครงการก่อสร้าง จ.ลำพูน)รับสมัครด่วน !
1.ด้านสรรหา : ประสานงานกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพัฯธ์รับสมัครงาน ตามที่โครงการต้องการ 1.1 ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครงาน/สัมภาษณ์งานเบื้องต้นในตำแหน่งที่มอบหมาย 2.ค่าจ้าง/เงินเดือน 2.1แนะแน...

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Aug 19
3 . ช่างสำรวจ (โครงการ จ.ลำพูน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง - ประสานงานกับวิศวกรหน้างาน - ควบคุมแรงงานในชุดของตนให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ - ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบให้ได้คุณภาพ - ดูแบบแล...

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Aug 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs