JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  11 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.คัดเลือกผู้ขาย เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา และวางแผนการส่งมอบให้ทันต่อการใช้งาน 2.งานจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักร สารเคมี บรรจุภัณฑ์ฯลฯ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 3.ติดต่อ Supplier เปรียบเท...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
2 . Senior Officer (Domestic Sugar Trade Dept.)
- Responsible on all aspects of department's key function as assigned by department manager. - Assist manager on business expansion and customer development. - Follow up sale & purchase contract, pu...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
21 Aug 19
3 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- งานคัดเลือกผู้ขาย เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา และวางแผนการส่งมอบ - ตรวจสอบเอกสารการขอซื้อ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานการสั่งซื้อฯลฯ

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
20 Aug 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ประจำที่ จ.นครปฐม)
บริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดจนสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในด้านความปลอดภัยของพนักงาน ควบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทใ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
5 . Junior Secretary (ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร)
- งานด้านเอกสารเข้าและออก - จดบันทึการประชุม - สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
20 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่สรรหา (สำนักงานกรุงเทพฯ)
1. สรรหาพนักงานตามความแผน 2. จัดทำสัญญาจ้างทั้งหมด 3. ประสานงานกับทีมบุคคลโรงงาน 4. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์การสรรหา 5. ประสานงานสื่อออนไลน์ และแหล่งสรรหาใหม่ๆ ุ6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
7 . วิศวกรเครื่องกล (Head Office)
1.จัดทำ TOR เพื่อกำหนดรายละเอียดเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการในส่วนงานเครื่องจักรกลโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้า 2.ออกแบบ ประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องของงานด้านเครื่องกลสำหรับโรงงานน้ำตาลและ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำที่จังหวัดสุพรรณบุรี)
1.รับผิดชอบงานและจัดทำรายงานด้านการบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบประเภทการลา จากโปรแกรมสำเร็จรูปงาน HR 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Internal Audit
1.ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 2.ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 3.ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
10 . Business Solution Analyst นักวิเคราะห์ระบบ IT
1.ประสานงานกับผู้ใช้งานเพื่อเก็บความต้องการของระบบงาน 2.จัดทำเอกสารวิเคราะห์ระบบและคู่มือการใช้งานระบบ 3.ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบเพื่อปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 4.ทดสอบระบบงานร่วมกับผู้ใช้งาน 5.Support ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
11 . ทนายความ
1.เป็นทนายความฟ้องร้อง ว่าความ แก้ต่างและบังคับคดีให้บริษัททั้งทางแพ่ง อาญา ปกครอง และอนุญาโตตุลาการ 2.ดำเนินงานทางอรรถคดี และกฎหมายตามที่บริษัทมอบหมายตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการได้ด้วยตนเอง 3.ตร...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
  11 Positions      
Sort By 
Disability Jobs