JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . สมุห์บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศหญิง จบขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาบัญชี อายุไม่น้อยกว่า 36 ปี 2. เป็นผู้ทำบัญชีตามกฏหมาย 3. มีประสบการณ์จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน เป็นหัวหน้า หรือ สมุห์บัญชี มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
ตำแหน่งจนท.ธุรการประสานงานขาย สังกัด แผนกขายและการตลาด ปฎิบัติงานที่ อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี 1) ควบคุม จัดเก็บเอกสาร ISO และเอกสารระบบภายในหน่วยงาน 2) สนับสนุนเอกสารการจัดทำข้อมูล/รายละเอียดต่างๆ ในส...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 หรือตามประสบการณ์
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายและการตลาด(บจก.ไดนาสตี้ กอฟล์ แอนด์ คันทรี่คลับ)
ตำแหน่งจนท.ธุรการ สังกัด ฝ่ายขายและการตลาด ทำงาน บริษัท ไดนาสตี้ กอฟล์ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด ปฏิบัติงานที่สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่ 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 2) รับโทรศัพท์ ติดต่อประสาน...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000-15,000 หรือตามประสบการณ์
22 Jul 19
4 . New Model
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2. ติดตามผลของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการผลิตภัณฑ์,กระบวนการ,คุณภาพ ถูกปฏิบัติและพัฒนาให้มี...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต 1.กำหนดแผนและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายผลิต 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปต...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
6 . ช่าง Try-out/DDS
ช่าง Try-out/DDS 1. Try-out งานร่วมกับลูกค้า 2. จองเครื่องสำหรับ Try-out ส่งมอง 3. ออกแผนปรับปรุง (กำหนด Try-out) 4. จัดทำ Try-out REPORT

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสาร, จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป - เปิดบิลขาย - ปฎิบัติงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อ (PR) เปรียบเทียบราคาเจรจาต่อรองราคาและจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขายและราคาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. ขออนุมัติคำสั่งซื้อ จัดทำใบสั่ง...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
9 . วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ R&D / Project Engineerรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ R&D 1. ออกแบบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. เขียนแบบงานที่ออกแบบหรือได้รับมอบหมาย 3. ถอดแบบประเมินราคางานที่ออกแบบหรือได้รับมอบหมาย 4. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
10 . วิศวกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งวิศวกรฝ่ายผลิต 1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา 2.สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตในแต่ละเดือน 3.จัดทำรายงานข้อมูลการผลิตในแต่ละเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.ดูแลการใช้วัสดุสิ้น...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1.จัดทำแผนและติดตามกระบวนการผลิต 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับด้านการผลิต 3.บันทึกและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก 4.ปฏิบัติงานตามคำสั่...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่QA/QC/QA Final & Testรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA Incoming) 1.ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานรับเข้าทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ติดตามผลการตรวจสอบปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบรับเข้า สินค้าส...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
13 . Engineer Electrical รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง Engineer Electrical ด่วนมาก - ปฏิบัติงานด้านวิศกรไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ หาสาเหตุ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 Jul 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี ( บจก.ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ )รับสมัครด่วน !
1. ตำแหน่ง ผจก.บัญชี (ด่วน) - ตรวจสอบข้อมูล การบันทึกบัญชีและเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักการบัญชี - ควบคุมดูแลงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารกำหนด ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs