JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการบุคคล พิจารณาผู้ที่เข้ามากรอกใบสมัครที่บริษัทเท่านั้นรับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงาน - Time Attendance - ประสานงานกับทุกฝ่ายในองค์กร

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Jul 19

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามกฎหมาย
24 Jul 19
3 . จป. วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
-วางแผนจัดทำและดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยตามกฎหมาย -ดำเนินการแนะนำ อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย -วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อบ่งชี้อันตราย...

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Jul 19
4 . วิศวกรไฟฟ้ากำลัง/ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า ภายในโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 Jul 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ HRM/HRD
- วางแผนนโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในกรดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ เช่น งานด้านสวัสดิการพนักงาน งานด้านการตอบแทนตามกฏหมายแรงงาน งานด้านระเบียบ ข...

บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs