JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . Linen (เจ้าหน้าที่ห้องผ้า)
1.เย็บผ้าและซ่อมแซมผ้าที่ชำรุด เพื่อเตรียมให้พอใช้อยู่เสมอ 2.ทำการเบิกจ่ายผ้าให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องและภายในแผนกตามกฏเกณฑ์ที่กำหนด 3.ควบคุมการใช้ผ้าประเภทต่างๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary 13,000
22 Apr 19
2 . ช่างประจำอาคาร (Hyde Condo ) สุขุมวิท 11รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2.ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 13,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
22 Apr 19
3 . ขอคนพร้อมเริ่มงานทันที !! Purchasing Officer / พนักงานจัดซื้อ (โซนอโศก)
1.รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ, จัดจ้าง ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ อย่างละเอียดรอบคอบให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร 2.รับผิดชอบสรรหา, คัดเลือกผู้ขาย หรือผู้ให้บริก...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Apr 19
4 . ช่างประจำอาคาร (โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย ซอย 2)
ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภคภายใน และภายนอกอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา สระว่ายน้ำ ฯลฯ *ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 15,000 บาท/ตามประสบการณ์
22 Apr 19
5 . เร่ิมงานทันที!!!เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่มาติดต่อ 2.ทำหน้าตอบข้อซักถาม ผู้ที่มาติดต่อหรือทางโทรศัพท์ (ไทย-อังกฤษ-จีน 3.ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 4.รับผิดชอบงานเ...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 17,000 บาท หรือตามประสบการณ์
22 Apr 19
6 . ช่างประจำอาคาร (วีธารา สุขุมวิท 36) รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ สระว่ายน้ำ เป็นต้น 2.ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ตา...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 15,000 บาท/ตามประสบการณ์
22 Apr 19
7 . ช่างประจำอาคาร (แมกโนเลียส์ บูเลอวาร์ด ราชดำริ)รับสมัครด่วน !
1.ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่่น ไฟฟ้า ประปา สระว่ายน้ำ เป็นต้น 2.รายงานการปฏิบัติงาน รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
22 Apr 19
8 . เจ้าหน้าที่สรรหา แม่บ้าน, รปภ (HR-Recruit)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานสรรหาบุคคลากร แม่บ้าน, รปภ ฯลฯ - ลงพื้นที่ เพื่อหาบุคคลากร (ชุมชน,อื่นๆ) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร - ทำงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุด...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 17,000 - 20,000 (NA)
22 Apr 19
9 . พนักงานต้อนรับ (Condo สาทร-เจริญราษฎ์)เริ่มงานทันทีรับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ 2. ทำหน้าที่ เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ รับจองห้องพัก 3. ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 4. รับผิดชอบงานเอกสาร และประสานงานภายในองค์กร ...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000 (ไม่รวมโอที) ฟรีเครื่องแบบ
22 Apr 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ประจำ The Key แจ้งวัฒนะ
1. ทำหน้าที่ประสานงานกับบัญชี 2. จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้จากให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด 3. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ ที่จ่า...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co., Ltd.
3 Position
Salary 20,000 - 25,000 บาท
22 Apr 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs