JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการสนาม ประจําโครงการควบคุมการก่อสร้างถนน ที่จ.กาฬสินธุ์
วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี มีความใฝ่รู้ มีวินัย มีความตั้งใจทํางาน และสามารถปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาได้ สามารถใช้ program MS Office ( word, Excel, Powerpoint )ได้ สามารถเรียนรู้ระบบงาน และเรียน...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
2 Position
Salary 12,000-15,000 บาท
16 Sep 19
2 . ธุรการสนาม ประจําโครงการควบคุมการก่อสร้างเขื่อนที่จ.อุบลราชธานี
โครงการควบคุมการก่อสร้างเขื่อนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่จ.อุบลราชธานี โครงการควบคุมการก่อสร้างเขื่อนที่จ.อุบลราชธานี บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด ทําหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาในการควบคุมผ...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
2 Position
Salary 12,000-15,000 บาท
16 Sep 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs