JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . นักศึกษาฝึกงาน (บัญชี-จัดซื้อ)
- ฝึกประสบการณ์ด้านบัญชีและจัดซื้อ - ทำเอกสารฝ่ายบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
2 . ผู้ช่วยนิติกร
- รับผิดชอบการดำเนินคดีความต่างๆ ทั้งคดีแพ่ง และ คดีอาญาทั้งหมดของบริษัท ฯ - ดูแล และ จัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆ หนังสือตอบโต้ทางกฎหมาย และ หนังสือทวงถามต่างๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจชองบริษัท ฯ - รับผิดชอ...

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. จัดทำรายการเงินรายวัน 2. จัดทำรายงานเคลื่อนไหวาทงบัญชีธนาคารประจำวัน 3. จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ทำเช็คจ่าย ตั้งเงินโอนรอตรวจสอบในระบบโอน 4. จัดทำตั๋วเงินจ่าย หนังสือ BG 5. ดูแลจัดการราย...

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ Planner
- ใช้โปรแกรม Auto cad ได้ - ดูแลเรื่องกำลังการผลิต - จัดทำแผนการผลิตส่งให้หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่สโตร์(สโตร์ในโรงงาน)
1. รับเข้าวัตถุดิบทั้งหมด 2. ควบคุมสต๊อก 3. ทำเอกสารสโตร์ 4. ควบคุมการขนส่งออกสินค้า

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนว ทางการดำเนินงานของบริษัท 2. ควบคุมดูแลบัญชีลูกหนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 3. ควบคุมบั...

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
7 . โฟร์แมน (ประจำหน้างาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตงานให้ถูกต้องตามแบบ - ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมเรื่องกฎระเบียบของลูกน้อง - ประชุมงาน จ่ายงานให้ลูกน้องทุกเช้า

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
4 อัตรา
17 Aug 19
8 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับส่งผู้บริหาร - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบก่อสร้าง
-เขียนแบบ ออกแบบ โครงสร้าง ชิ้นส่วนงานคอนกรีตและผนังอาคารต่างๆที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี AR / AP รับสมัครด่วน !
- ทำรายการตั้งหนี้ในระบบ - ทำรายการจ่าย Vender - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - รับผิดชอบในการจ่ายและบันทึกบัญชีให้ถุกต้อง

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Aug 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs