JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ รับสมัครด่วน !
-รวบรวมเอกสารบัญชีส่งสำนักงานบัญชี -ตรวจสอบ รับเอกสารวางบิล จ่ายเช็ค -บันทึกสินค้ารับเข้า สินค้าคงเหลือ ตรวจนับ Stock -บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ -สรุปบันทึกรายงาน...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000 -15,000
19 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-แพคกิ้งรับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก - จัดเตรียมบรรจุสินค้าส่งในแต่ละวัน - จัดระเบียบสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ - เช็ค Stockสินค้า ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าแต่ละวัน

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000+++บาท
19 Jun 19
3 . Sales Executive (รับทั้งประจำและFreelance)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อ, นัดหมายลูกค้า เพื่อเข้าไปแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของบริษัท -รับ Brief งานเพื่อนำกลับมาส่งให้ ฝ่ายวิศวกร ออกแบบ -ทำ Presentation เพื่อเข้าไปนำเสนองานกับลูกค้าและปิดการขาย -ปิดย...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000-25,000 บาท+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อม+Incentive+สวัสดิการอื่นๆสำหรับฝ่าขาย
19 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส/ผูู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคล
- ดูแลวางแผนระบบกำลังคน สรรหาพนักงาน - ดูแลพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท - ดูแลสัญญาจ้างงาน - บันทึกการทำงานของพนักงาน สรุปส่งรายงานให้ผู้บริหารทุกวันที่ 25 ของเดือน - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับป...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-25,000
19 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่อาวุโส/หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อ Supplier เพื่อจัดซื้อ สินค้าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ระยะเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 2. ดำเนินการเปิดใบสั่งซื้อ ติดตามการการสั่งซื้อ และการส่งมอบสินค้า ...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 25,000
19 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบงานขาย และทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลสินค้าและการบริการของบริษัท แก่ลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์และลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัท 3.ทำใบเสนอราคา ติดตามงา...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000 ++บาท+เงินรางวัลการขาย
19 Jun 19
7 . Sales Engineer รับสมัครด่วน !
-ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ -จัดทำเอกสารข้อมูลSpec.สินค้า/Presentation -ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องกับลูกค้าเชิงเทคนิคและเกิดประโยชน์ -ดูแลด้านบริการหลังกา...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
Salary 22,000-30,000 บาท + สวัสดิการสำหรับSales Engineer
19 Jun 19
8 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี / ใบวางบิล / ใบเสร็จรับเงิน / เอกสารหัก ณ ที่จ่าย • ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารทางบัญชี ส่งสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดือน • ตรวจสอบเอกสารการเบิกและการบันทึกบัญชี • ตรวจสอบรายงานสรุปก...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-28,000 บาท
19 Jun 19
9 . ธุรการจัดซื้อ /เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบจัดซื้อจัดจ้าง สรรหา Suppliers ทั้งในและต่างประเทศ เปรียบเทียบ Spec.สินค้า ราคาและเงื่อนไขเสนอผู้บริการอนุมัติทันเวลาที่กำหนด - ควบคุมติดตามให้ได้สินค้าเข้าตรงเวลาที่กำหนดและสินค้าตรง...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000-18,000
19 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่Product Engineerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาง-พลาสติกในแต่ละแบรนด์ของบริษัท 2. รับผิดชอบงานด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแลเอกสาร Spec/Inspecti...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
5 อัตรา
Salary 17,000-22,000 บาท
19 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs