JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  9 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ GPS
1.รายงาน GPS Report 2.ตรวจสอบรถขนส่งที่ทำผิดระเบียบ 3.รายงานอุบัติเหตุและความเสียหาย 4.สำรวจเส้นทางเดินรถของการขนส่งสินค้า 5.ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องการใช้โปรแกรม 6.ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องการใช้โ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jan 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการบันทึกตั้งหนี้ค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย (Post) 2.ตรวจสอบการบันทึกตั้งหนี้ค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย 3.ตรวจสอบการตั้งเบิกเงินสดยอ่ย สำนักงานใหญ่ , สาขา 4.ตรวจสอบการคืนเงินประกันพนักงาน 5.ตัั้ง...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jan 19
3 . พนักงานขับรถ ผู้บริหาร (ตึกเอ็มควอเทียร์)
รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ขับรถให้กับเจ้านาย ได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 2.ขับรถ รับ และส่งผู้บริหารโดยรถของผู้บริหาร บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เขตประเวศ 3.ดูแลรักษาความ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
16 Jan 19
4 . ช่างประกอบ / ผู้ช่วยช่างประกอบ รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานและปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในการประกอบชิ้นงาน และผลิตชิ้นงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิต

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
4 อัตรา
Salary 350-500/ วัน
16 Jan 19
5 . พนักงานขับรถ(เอส-วัน โลจิสติกส์ จำกัด)
- ขนสินค้า ส่งให้กับลูกค้า - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
16 Jan 19
6 . International Sales & Marketing (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้) **รายได้ดีรับสมัครด่วน !
• Collect, analyze and report on the market situation , Information competitors and customer behavior in order to present to the executive. • Marketing Planning and present Marketing Program suitable...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jan 19
7 . QC ENGINEERรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบหรือทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดลูกค้าร้องเรียน (ทั้งภายในและภายนอก)

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-25,000 บาท
16 Jan 19
8 . ช่างยนต์ / ช่างซ่อมช่วงล่าง (ประจำ สนง.ระยอง)
ตำแหน่ง ช่างยนต์ -ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจนต์ -สามารถซ่อม , แก้ไข ,ดัดแปลง ตำแหน่ง ช่างซ่อมช่วงล่าง -ซ่อมบำรุงรักษาช่วงล่างรถบรรทุกได้ -สามารถซ่อม ,แก้ไข ตัดแปลง ซ่อมช่วงล่างได้

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงกัน
16 Jan 19
9 . จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางาน อย่างปล...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครสร้างบริษัทฯ หรือ ตกลง
16 Jan 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs