JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
ควบคุมการสรรหาว่าจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน และจัดทำสรุปรายงานการสรรหาว่าจ้าง ตรวจสอบรายงานการมาทำงาน พนักงาน ขาด ลา มาสาย จัดทำสรุปการคิดค่าจ้างพนักงานขาย จัดทำสรปุรายงานการทำงานบุคคล/ธุรการ รายวัน ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
2 . พนักงานบัญชี
โดยการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ทำการบันทึกบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องในสมุดรายวันขั้นต้น และรายละเอียดย่อยบัญชี เพื่อรายงานงบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนที่ถูกต้องตาม...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
3 . พนักงานบริการและติดตั้ง
จัดทำเป้าหมาย แผนงาน มอบหมายงานและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน บริการติดตั้งและซ่อมผลิตภัณฑ์บริษัท ฯ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000-12,000
21 Aug 19
4 . พนักงานธุรการ
จัดทำรายงานการขาย สต๊อควัสดุเหลือใช้ ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ ดูแลอาคารสถานที่ ดำเนินการด้านสาธารณูปโภค ติดต่อประกันภัย นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุสำนักงาน ฯลฯ

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
5 . เลขานุการบริหาร
1.ติดต่อประสานงานภายใน และ ภายนอก หน่วยงานราชการ 2.จัดทำรายงานการประชุม บันทึกการประชุม พิมพ์เอกสาร จดหมายต่างๆ ตามที่มอบหมาย 3.ติดตามงานของกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งเสนอข้อมูล 4.จัดการเรื่องนัดหมา...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
21 Aug 19
6 . พนักงานประสานงาน,วางแผน,โรงงาน
1.สรุปปงานระหว่างผลิต 2.จัดทำใบสั่งผลิต,ใบสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต และจัดทำไปจ้างผลิต 3.จัดทำบันทึกรายงานการผลิตประจำวัน 4.จัดทำรายงานควาวมเคลื่อนไหวการผลิต,ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเรื่องการผ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
21 Aug 19
7 . หัวหน้าหน่วยผลิต
- รับแผนงานการผลิตเพื่อทำการผลิตและควบคุมให้ได้ตามแผนงาน โดยการควบคุม คน และเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิและคุณภาพ - ติดตามประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
- ออกแบบผลิตภัณฑ์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย -ออกแบบ, คิดงาน Concept ใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจของลูกค้า -บริหารงานและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ต...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
9 . พนักงานแม่พิมพ์
- ปฏิบัติงานด้านแม่พิมพ์ จิ๊ก -ฟิกเจอร์ โดยการสร้าง - ซ่อม แม่พิมพ์ จิ๊ก-ฟิกเจอร์ และอุปกรณ์ให้พร้อมผลิตสินค้า ให้ได้ตามข้อกำหนด

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
10 . พนักงานบุคคล(สรรหา)
รับผิดชอบงานด้านการสรรหาว่าจ้าง เพื่อให้ได้บุคลากรให้มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ,ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
11 . พนักงานติดรถส่งของ
- นำสินค้าขึ้นรถ ลงรถ สามารถที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดได้

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
1 อัต
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
12 . พนักงานธุรการขาย
- ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ - จัดทำรายงานการขาย รวบรวมยอดขายสินค้า - จัดทำข้อมูลลูกค้า - รับการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ - ตรวจสอบข้อมูลสั่งซื้อสินค้าและการส่งสินค้าทุกสิ้นเดือน

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
13 . พนักงานขายผลิตภัณฑ์ (RINNAI)
ปฎิบัติงานขาย โดยการออกตลาดทำการขายกับร้านค้าในเขตที่รับผิดชอบ เสนอการขายสินค้าและเก็บบัญชีที่เกิดจาการขาย ตลอดทั้งให้บริการหลังการขาย เพื่อให้เป็นตามเป้าหมาย

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
14 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรับโครงการ ศึกษาข้อมูล IDEA SKETCH SKETCH DESIGN DEVELOPMENT ทำหุ่นจำลองแบบงานสำเร็จ ต้นฉบับ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และมีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Aug 19
15 . พนักงานช่างเทคนิค
- เป็นผู้ช่วยวิศวกร ด้านการรวบรวม ศึกษา - จัดทำข้อมูล ทางด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และจัดหาจัดสร้าง งานโครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักร - รวมถึงการติดตั้ง เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับป...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs