JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการ
1.ดำเนินงานให้กับผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ 2.รับผิดชอบงานเลขานุการให้กับผู้บริหาร 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามที่ได้ร...

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
2 . หัวหน้าแผนกสโตร์รับสมัครด่วน !
- วางแผนและตรวจสอบการใช้พิ้นที่จัดเก็บสินค้าร่วมกับผู้บังคับบัญชา - ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บค้า - ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย - ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดงานและจัดส่ง สินค้ากับ...

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
3 . หัวหน้าแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
ดูแล ควบคุม ปรับปรุง พัฒนา ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตเพื่อปรับปรุงลดความสูญเสียตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด บริหารอัตรากำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงหาแนวทางในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่...

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs