JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
1.กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2.วางแนวทางและควบคุมดูแลการสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
2 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
1.วางนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูลทักษะและความรู้ของพนักงานในบริษัท 2.วางแนวทางและควบคุมการบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานในการพัฒนาทรัพยากรมนษย์ให้บรรลุวัตถุประ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
3 . เลขากรรมการผู้จัดการ
ทำหน้าที่ เลขา กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
4 . ผู้จัดการประกันภัย
- สร้างฐานลูกค้าใหม่ด้านการประกันภัยให้กับบริษัท - รักษาฐานลูกค้าเก่าที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ในเครือ - ทำยอดขายให้เป็นเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ - บริหารทีมงานให้ได้ตามเป้าหมาย - วางกลยุทธ์ของง...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
5 . ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
-วางระบบบริหารผลงานปฎิบัติงาน PMS,KPIs,Competency,JD,JS -กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน การประเมินผลงานการปฎิบัติงาน -สำรวจ วิเคราะห์ การพัฒนาและความต้องการฝึกอบรม -กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน การพั...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
6 . ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1.กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินการของบริษัท 2.การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษํท 3.การกำหนดนโยบายและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล/ ระบบสารสนเทศของบริษัท 4....

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
7 . ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อ
1.ควบคุมดูแลการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท โดยวางแผน ควบคุม การปล่อยสินเชื่อเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2.ควบคุมดูแลการกำหนดและวางแนวทางการสอบทานสินเชื่อก่อนกา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
8 . CFO ประจำสาขาติวานนท์รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน วางแผนและประมาณการการใช้เงินร่วมกับ BOD, Chairman & MD และหัวหน้าแต่ละฝ่าย 2.วิเคราะห์โครงการและกำหนดงบประมาณการลงทุน 3.กำกับดูแลการทำบัญชี การควบคุมภายใน ทางการเงินและ การบ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs