JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . R&D Officer - Production -Cosmetic
1.คิดค้นสูตรเครื่องสำอาง 2.ทดสอบความคงตัวเครื่องสำอาง 3.ผลิตตัวอย่างจัดทำคอนเซ็ปต์ 4.เตรียมรายละเอียดสูตรและวิธีการผลิต 5.ควบคุมการผลิต

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Aug 19
2 . วิศวกรการผลิต
1.ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การจัดการและการตลาด ใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 2.ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการ...

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000 บาท
19 Aug 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.บริหารและควบคุมดูแลการผลิต ควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุง และงานธุรการให้ผลงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 2.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรฐานของ...

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 40,000
19 Aug 19
4 . ธุรการบัญชี
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย 2.จัดทำใบกำกับภาษี 3.จัดทำหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย 4.จัดทำ ภงด.2, 3 , 53 ภพ.30 พร้อมรายละเอียดการนำส่งภาษี 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000-18,000 บาท
19 Aug 19
5 . ประสานงานขาย
1.ทำใบเสนอราคา รับออเดอร์ และเปิดบิลขาย 2.ทำโบร์ชัวร์สินค้าเพื่อเสนอขาย (ประสานงานกับ RD และ Graphic Designer) 3.อัพเดทและตอบคำถามเพจบริษัท ข้อมูลสินค้า OEM และ Training Course 4.จัดเตรียมความพร้อม...

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000-18,000 บาท
19 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs