JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
2 . วิศวกร ประจำหน่วยงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน ภายใต้ Concept ที่ตั้งไว้ และ - ควบคุมการก่อสร้าง, กฎหมายควบคุมอาคารเบื้องต้น, วัสดุก่อสร้าง - จัดทำเอกสารแบบสำหรับนำเสนอลูกค้าและประกวดราคา - ประสาน...

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
3 . บัญชี / การเงิน รับสมัครด่วน !
1. ตรวจใบสั่งของ ตามรายการฝากสินค้า 2. พิมพ์บิลฝากสินค้า / วงเงินและออกใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ 3. พิมพ์รายวันบิลเบิก / ตรวจสอบใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้และการลงนามของลูกค้า 4. จัดเก็บใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้...

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
23 Aug 19
5 . สถาปนิก ประจำหน่วยงานก่อสร้าง รับสมัครด่วน !
- จัดทำ Shop drawings / As-built drawings ทั้งแบบโครงสร้าง,สถาปัตย์ และ งานระบบ -ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs