JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . Web/Mobile Programmer
1. พัฒนาระบบ Web Application โดยใช้ Visual Studio.net (asp.net/VB) 2. พัฒนา Mobile Application โดยใช้ iOnic หรือ React Native 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (แคชเชียร์)
1. ดูแลกระแสเงินรับ-จ่าย ให้เหมาะสมกับนโยบาย อย่างความถูกต้องและครบถ้วน 2. ติดตามทวงถามเงินจากการขายสินค้า 3. บันทึกรายการรับเงินด้วยโปรแกรมบัญชี 4. กระทบยอดเงินและ statement ทุกสิ้นเดือน 5. ปฏิบั...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
18 Sep 19
3 . Content Creator
1. คิดและนำเสนอรูปแบบ content ตั้งแต่ต้นจนจบบนสื่อออนไลน์ ในรูปแบบภาพนิ่ง กราฟฟิค หรือ vdo 2. ดูแล Facebook Page และ Line@ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. ถ่ายและตัดต่อ vdo เพื่...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
18 Sep 19
4 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานเอทานอล จ.สระบุรี)
1. ประสานงาน วางแผน และควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานโครงสร้าง 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
18 Sep 19
5 . รองผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
1.วางแผนและนำเสนอแผนการขนย้ายน้ำตาล 2.ดำเนินการขนน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3.สร้างความสัมพันธ์กับขนส่งในระยะยาว 4.จัดทำแผนงานเสนอผู้บังคับบัญชา 5.วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการขนส่ง ช่วยสนับสนุนแล...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
Salary n/a
18 Sep 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
1. วางแผนการขายและการตลาดของฝ่าย รวมทั้งจัดทำแผนรายปี-รายเดือนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย งบประมาณและสื่อสารกับทีมให้เข้าใจตรงกัน 2. ดำเนินการขายน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3. สร้างและรักษาความสัมพันธ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 อัตรา
Salary n/a
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1. จัดทำแผนและดำเนินการฝึกอบรม 2. จัดทำแผนและรายงานการฝึกอบรมรายบุคคล 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดฝึกอบรม 4. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
18 Sep 19
8 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานน้ำตาล สาขาสระโบสถ์)
ดูแลและพัฒนาระบบเครื่องกล และออกแบบงานเครื่องกลเบื้องต้น

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
18 Sep 19
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 50,51 และภาษีอากรทางด้านอื่นๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน และสินค้าคงคลัง -ปิดงบการเงิน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs