JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . NPD.Officer (New Product Development )
- ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ - ประสานงานภายในบริษัทได้

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
2 . ผู้แทนขายสินค้าอุตสาหกรรม (Sales กทม.และภาคใต้)
- ดำเนินการงานขายให้ได้ตามเป้าของบริษัท และเก็บเงิน ตามเงื่อนไขการขาย - ดูแล ประสานงานระหว่างบริษัท ตัวแทนจัดจำหน่าย และผู้ใช้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นตัวแทนในการสาร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่า...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
3 . วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineering )
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - สนับสนุนงานและให้คำแนะนำในการเตรียมผลิตสินค้าใหม่ร่วมกับทีมงานพัฒนาสินค้า - จัดหาหรือปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
16 Jul 19
4 . หัวหน้าแผนกคำนวนราคาขาย/เจ้าหน้าที่คำนวนราคาขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย แผนกจัดซื้อ แผนก IE และแผนก RD แผนก RDP - จัดทำใบขอราคาขายเพื่อส่ให้กับฝ่ายขาย - มีความรับผิดชอบ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
5 . Export Sales Coordinator
-รับออเดอร์และคีย์เข้าไปในระบบ ERP -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (Export) และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนด ถูกต้องและครบถ้วน

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดหา(Sourcing Officer)
-จัดซื้อ จัดหาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง -ติดต่อ Supplier เพื่อขอตัวอย่าง และราคา -เปิด PO -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
-รับผิดชอบสินค้าใหม่ ออกแบบ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ -สินค้าส่งได้ทันตามกำหนด -รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
16 Jul 19
8 . ช่างซ่อมบำรุง(Maintenance Technician)
รับผิดชอบในการปรับตั้งเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ อาคาร สถานที่ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
16 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
16 Jul 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก /ผู้จัดการแผนก R&D (Toiletry)
-ควบคุมดูแลพนักงานในทีมให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่่ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -พัฒนาและนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ -แก้ไขปัญหา/ให้คำปร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
16 Jul 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs