JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  20 Positions      
Sort By 
1 . Head of Talents Acquisition (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)
•Deeply understanding the line of business context and be able to identify their implicit needs and recommend appropriate solutions to meet their requirement and satisfaction. •Preparing the annual m...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
2 . เจ้าหน้าที่บริการติดตั้ง ( Installer Center )
1. จัดทำใบเสนอราคาค่าแรง/ค่าติดตั้ง ประสานงานลูกค้าและผู้รับเหมา 2. ตรวจสอบงานติดตั้ง ( Homer Service ) ให้เป็นมาตราฐานที่กำหนดไว้ 3. ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงเวลาให้แก่ลูกค้า 4. งานอื่นๆที่ได้รับ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
3 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ( Project Center)
1.ควบคุม ประสานงานและตรวจสอบงานติดตั้งงาน Homer Service ให้เป็นไปตามมาตราฐาน 2.ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงเวลาให้แก่ลูกค้า 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 4.ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

บริษัท ดูโฮม จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
4 . พนักงานขายกระเบื้องและสุขภัณฑ์
1.ตรวจสอบพื้นที่ขาย / TOP สต็อค ให้พร้อมขาย 2.ตรวจสอบป้ายราคา บาร์โค๊ดให้พร้อมขาย 3.ตรวจสอบและรายงานสต็อกสินค้าขายดีให้มีพอขาย 4.ตรวจสอบและรายงานสินค้าที่ขายได้ช้า 5.ตรวจสอบและรายงานสินค้าหมดอายุ ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
5 . เลขานุการผู้บริหาร (ประจำสำนักงานใหญ่) รับสมัครด่วน
1.ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.รับ และกระจายคำสั่ง หรือข้อมูลข่าวสารของผู้บริหาร ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่ง เพื่อให้ผู้บริห...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
6 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)
1.ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน 2.วางแผนและบริหารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 3.จัดทำโครงสร้างองค์กร 4.จัดทำและคิดนโยบายระเบียบงานบุคคล 5.ออกแบบและวางแผนเรื่องสวัสดิการของพนักงาน 6.ร่วมพัฒนาระบบงานข้อม...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jan 18
7 . ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)
1.ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ 2.ร่วมวิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี (Training Year Plan) 3.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่ต้องการปรับปรุง เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาศ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
8 . ผู้จัดการฝ่ายสรรหาว่าจ้าง (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)
1.วางแผนกลยุทธ์การสรรหาว่าจ้างพนักงานให้กับเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างประจำสาขา 2.วางแผนอัตรากำลังพลให้เพียงพอตามนโยบายที่บริษัทกำหนด 3.วางแผนและบริหารงบประมาณเกี่ยวกับงานสรรหาว่าจ้าง 4.ดูแลและติดตามให...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
9 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ประจำสาขาพระราม 2 )
1. ควบคุมดูและตรวจสอบและบริหารจัดการงานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม/งานสวัสดิการและงานข้อมูลเวลาให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 3. ปร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
10 . ผู้จัดการสาขา ( ประจำสาขาพระราม 2 )
1.บริหารจัดการ/ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนงานสาขาทั้งหมด 2.สร้างยอดขายและหาช่องทางในการเพิ่มยอดขายให้กับสาขา 3.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสาขาและหาแนวทางการแก้ไข 4.ควบคุมค่าใช้จ่ายของสาขาตามงบประมาณที่บ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
11 . Costumer Service (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)Urgently Required !
1.งานบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์ 2.คอยให้คำปรึกษาลูกค้าที่ต้องการคำแนะนำ 3.ประสานงาน/ติดต่อกับลูกค้า 4.รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ Home Service ( ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขั้นตอนและกระบวนการการติดตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.จัดทำรายงาน ประจำสัปดาห์/เดือน ส่งผู้บังคับบัญชา 3.เป็นศูนย์กลางในการ รวบรวม, ติดตาม, ตรวจสอบ เอกสา...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
1.ตรวจเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้าจ่ายต่างๆ เพื่อทำจ่าย 2.ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกเงินสดย่อย/เงินทดลองจ่าย/เงินมัดจำต่างๆ 3.ติดตามการเคลียร์เงินทดลองจ่าย ตามเวลาที่กำหนด 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
14 . CRM Manager
• Monitor and review on data analytic, movement, change in data and update to other concerned parties to ensure all customer data are well aligned • Analyse and recommend the winning strategies in ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiable Salary
18 Jan 18
15 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการสรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนงานสำนักงานใหญ่ 2.สรรหาว่าจ้างพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทต้องการ 3.สรุป และรายงานผลการสรรหาว่าจ้างพนักงานในแต่ละสายงาน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆของฝ่ายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
16 . ผู้จัดการสาขา ( ประจำสาขาเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการ/ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนงานสาขาทั้งหมด 2. สร้างยอดขายและหาช่องทางในการเพิ่มยอดขายให้กับสาขา 3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสาขาและหาแนวทางการแก้ไข 4. ควบคุมค่าใช้าจ่ายของสาขาตามงบประมา...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
17 . นิติกร ( ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)รับสมัครด่วน !
1.รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมาย 2.การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 3.การดำเนินการทางคดี 4.จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 5.ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดโปรโมชั่น
1.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 2.จัดทำแผนส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.ดำเนินการจัดหาการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการขายได้มีประสิทธิ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
19 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ประจำสาขาบางบัวทอง)
1. ควบคุมดูและตรวจสอบและบริหารจัดการงานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม/งานสวัสดิการและงานข้อมูลเวลาให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 3. ปร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Planogram ( รับสมัครงานด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ ยอดขาย พื้นที่ขาย ข้อมูลตลาด คู่แข่งและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการทำ Assortment review, Planogram และ Category Layout 2.ออกแบบและวาด Planogram และ Category Layou...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs