JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  30 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ประจำสาขาพระราม 2 )
1. ควบคุมดูและตรวจสอบและบริหารจัดการงานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม/งานสวัสดิการและงานข้อมูลเวลาให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 3. ปร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 18
2 . ผู้จัดการสาขา ( ประจำสาขาบางนาตราด)รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการ/ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนงานสาขาทั้งหมด 2. สร้างยอดขายและหาช่องทางในการเพิ่มยอดขายให้กับสาขา 3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสาขาและหาแนวทางการแก้ไข 4. ควบคุมค่าใช้าจ่ายของสาขาตามงบประมา...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 18
3 . ผู้จัดการแผนกบัญชีค่าใช้จ่าย
1. กำหนดกลยุทธ์ ในการวางระบบบัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัทให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และกฎหมายในปัจจุบัน 2. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และติดตามผล 3. ปร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
15 Jun 18
4 . เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ -IR (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 2.นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนอย่าง สม่ำเสมอ 3.เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน 4.ประสานงานและให้คำปรึกษาเกี่ยว...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 18
5 . ผู้จัดการฝ่าย LOSS - ประจำสาขาบางนาตราด
1. กำหนดแผนการปฏิบัติงานของฝ่าย LOSS ภายในสาขา และติดตามผล ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และแผนงานของบริษัท 2. ตรวจสอบรายงาน วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อการปรับปรุง แก้ไข ปรับกลยุทธ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 18
6 . วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1.ออกแบบ ถอดแบบและคำนวณวัสดุก่อสร้าง 2.จัดทำและตรวจสอบงบประมาณ 3.วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และถูกต้องตามแบบก่อสร้าง โดยเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 Jun 18
7 . IOS Developer
1.วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนแอปพลิเคชันบน IOS 2.ร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อพัฒนาดีไซน์ ฟังชั่น และUI/UX ของ แอปพลิเคชัน 3.debug แอปพลิเคชัน โดยการทดสอบและแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด 4.ค้นหาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 18
8 . Android Developer
1.วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนแอปพลิเคชัน บนAndriod 2.ร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อพัฒนาดีไซน์ ฟังก์ชันและ UI/UX ของแอปพลิเคชัน 3.ค้นหาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน 4.พัฒน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 18
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง) หลายอัตรา รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ และพัฒนาระบบโปรแกรม SAP และโปรแกรมอื่นๆของบริษัท เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 2.ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานของระบบที่ทำการพัฒนา พร้อมแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ในการใช...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
15 Jun 18
10 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- กำกับ ดูแลการจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพย์สินของสาขา - กำกับ ดูแลการสรุปการขาย ณ จุดแคชเชียร์ของสาขา ให้ถูกต้องครบถ้วน - กำกับ ดูแลและบริหารการจัดเก็บรายได้อื่นๆข...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 18
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
1.วางแผนระบบภาษีของบริษัท 2.บริหารจัดการด้านภาษีและกระบวนการจ่ายภาษีที่ถูกต้อง 3.ประสานกับองค์กรภายนอก เพื่อตรวจสอบภาษี 4.บริหารจัดการยอดคงเหลือทางภาษี 5.เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับองค์กร

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Jun 18
12 . เจ้าหน้าที่ IT Support (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง) ด่วนรับสมัครด่วน !
1.สำรวจและวางแผนการสำรองเครื่องมือ อุปกรณ์ IT ประจำสาขา 2.ดูแลรับผิดชอบการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาการใช้งาน 3.บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ IT ประจำสาขา 4.สรุปรายงานการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป / ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 Jun 18
13 . เจ้าหน้าที่ IT Help Desk รับสมัครด่วน !
1.รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ 2.คอยตอบคำถาม ให้ข้อมูล คำแนะนำ และแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน 3.ส่งต่อปัญหาการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์สให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป / ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 Jun 18
14 . เลขาผู้บริหาร (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.ดูแลรับผิดชอบตารางการนัดหมายการทำงานด้านต่างๆ ของผู้บริหาร 2.อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 3.ประสาน ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ผู้บริห...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Jun 18
15 . ผู้ช่วยจัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่ อุบลราชธานี) รับสมัครด่วน !
1.เปรียบเทียบราคาและจัดซื้อสินค้าตามประเภทสินค้าที่รับผิดชอบให้กับทุกๆสาขา พร้อมจัดทำราคาขายหน้าร้าน 2.ประสานงานกับบริษัทซัพพลายเออร์ 3.เจรจาต่อรองการจัดซื้อสินค้าประเภทที่รับผิดชอบ 4.เปิด PR สั่...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
15 Jun 18
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 2.ประสานงานกับบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการงานต่างๆ เช่น ผู้สอบบัญชี,กรมสรรพากร,ธนาคาร 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร ใน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
15 Jun 18
17 . พนง.บัญชีศูนย์ข้อมูลและงบประมาณ (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)รับสมัครด่วน !
1.รวบรวม จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อและขายของบริษัท 2.ตรวจสอบเป้าขาย เป้ากำไร เป้าหมุนเวียน ของบริษัท 3.สนับสนุนข้อมูลให้แต่ละแผนก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 Jun 18
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสาขาพระราม 2)รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างผ่านทางโทรศัพท์ 2.เปิดบิลขาย พร้อมระบุเงื่อนไขการขนส่งให้กับลูกค้าได้รับทราบ 3.ติดตามดูแลลูกค้า 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามความต้องการ 5....

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป/ตามประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น
15 Jun 18
19 . Head of Talents Acquisition (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)
•Deeply understanding the line of business context and be able to identify their implicit needs and recommend appropriate solutions to meet their requirement and satisfaction. •Preparing the annual m...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 18
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
1.ตรวจเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้าจ่ายต่างๆ เพื่อทำจ่าย 2.ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกเงินสดย่อย/เงินทดลองจ่าย/เงินมัดจำต่างๆ 3.ติดตามการเคลียร์เงินทดลองจ่าย ตามเวลาที่กำหนด 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 18
21 . Visual Merchandising ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
1.ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก ของบริษัท ,showroom ,Display ,กราฟฟิค เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า 2.การเลือกซื้อสินค้า ภายใต้ Concept ของบริษัท 3.ออกแบบ-เขียนแบบเพื่อก...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Jun 18
22 . ผู้จัดการแผนกขายกระเบื้องสุขภัณฑ์ (หลายอัตรา)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนยอดขาย 2.ควบคุมดูแลพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ 3.จัดทำงบประมาณ ควบคุมค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน 4.วิเคราะห์และประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน และวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน 5.ควบคุม ดูเเลการปฎิบัติงานของ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
15 Jun 18
23 . ผู้จัดการแผนกขาย (ประจำสาขาพระราม2)
1.บริหารยอดขายของเเผนกให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.บริหารจัดการพื้นที่ขายหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนการจัดการ Stock Real Time สินค้าให้ตรงในระบบ เพื่อให้Stock ของบริษัทถูกต้อง ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
15 Jun 18
24 . พนักงานป้องกันการสูญหาย ( LOSS ) ประจำสาขาบางนาตราด
1.ควบคุมดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัท 2.ควบคุม ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแห่งการสูญเสียด้านต่างๆของบริษัท 3.สอบสวนติดตามการส่งดำเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีมีเหตุด้านคดีความ 4.ควบคุม ด...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
15 Jun 18
25 . ผู้จัดการฝ่าย Home Service (ปฏิบัติงานที่สาขาบางบัวทอง)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน และกำหนดแนวทางการออกให้บริการลูกค้าในรูปแบบ Home Service (การออกให้บริการลูกค้าที่บ้าน) 2.ประสาน ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของทีมช่างที่ออกให้บริการลูกค้า 3.วิเคราะห์ และประเมินผล...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
15 Jun 18
26 . โปรแกรมเมอร์ (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง) หลายอัตรารับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม SAP 2.ตรวจสอบ ติดตามการใช้งานโปรแกรมว่ามีความสมบูรณ์ดีหรือไม่ 3.แก้ไขปัญหาโปรแกรม หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายและแผนก 4.เขียนโปรแกรมต่างๆ ท...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Jun 18
27 . ผู้จัดการ Visual Merchandiser (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.บริหารกำกับ ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่ง การจัดเรียง Display 2.ออกแบบงานและตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม เหมาะสมตรงกับ Concept เพื่อส่งเสริมภาพรวมของร้าน 3.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 18
28 . พนักงานศูนย์ฝึกอบรมโปรแกรม
1.ดำเนินการอบรมโปรแกรมต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ ประจำเดือน , ประจำปี ให้กับพนักงานในส่วนต่างๆ 2.จัดทำคู่มือในการอบรมโปรแกรม 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 18
29 . พนักงานศูนย์ข้อมูลจัดซื้อและขาย
- ตรวจสอบเป้าการขาย ,เป้ากำไร ,เป้าอัตราหมุนเวีน ของแผนกจัดซื้อ สนับสนุนข้อมูลของแต่ละกลุ่มงานเพื่อให้พนักงานจัดซื้อทำงานและวิเคราะห์งานได้ดียิ่งขึ้น - วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำและรวบรวมจากจัดซื้อ เพื...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 18
30 . พนักงานสินเชื่อ (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี) ด่วน !!!รับสมัครด่วน !
1.แจ้งหนี้ค่าสินค้า ให้กับลูกค้าเครดิต เพื่อการชำระค่าสินค้า 2.เก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าเครดิต 3.ตั้งหนี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ 4.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานสินเชื่อ 5.งานอื่นๆท...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
15 Jun 18
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs