JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี GLรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 2. ประสานงานกับบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการงานต่างๆ เช่น ผู้สอบบัญชี,กรมสรรพากร, ธนาคาร, 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์/กราฟฟิค **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
1.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย 2.กำหนดวัสดุ และขนาดในการสร้างบรรจุภัณฑ์ 3.ตรวจสอบความเรียบร้อยในการออกแบบและการนำเสนอจนถึงการผลิตเสร็จ 4.งานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ 5.งานออกแบบอื่นๆที่ได้ร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
3 . Creative Engineer รับสมัครงานด่วนมาก
1.พัฒนาระบบ ตามที่ได้ตกลงไว้กับ Product Owner และสามารถใช้งานได้จริง 2.คิดวิเคราะห์ ทำความเข้าใจระบบและทราบถึงผลกระทบ รวมทั้งสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างถูกต้อง 3.ออกแบบระบบก่อนการพัฒนาระบบ 4.ทดสอบระ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
4 . เลขานุการผู้บริหาร (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.รับ และกระจายคำสั่ง หรือข้อมูลข่าวสารของผู้บริหาร ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่ง เพื่อให้ผู้บริห...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
5 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ประจำสาขาพระราม 2 )
1. ควบคุมดูและตรวจสอบและบริหารจัดการงานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม/งานสวัสดิการและงานข้อมูลเวลาให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 3. ปร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
6 . ผู้ช่วยจัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่ อุบลราชธานี)
1.เปรียบเทียบราคาและจัดซื้อสินค้าตามประเภทสินค้าที่รับผิดชอบให้กับทุกๆสาขา พร้อมจัดทำราคาขายหน้าร้าน 2.ประสานงานกับบริษัทซัพพลายเออร์ 3.เจรจาต่อรองการจัดซื้อสินค้าประเภทที่รับผิดชอบ 4.เปิด PR สั่...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
5 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป / ตามประสบการณ์
19 Mar 18
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน
• ประสานงานกับสถาบันการเงิน / หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ หนังสือค้ำประกัน การTrade Finance อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • จัดทำประมาณการจ่ายเงินประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำปี • จัดเตร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
8 . ผู้จัดการฝ่าย Home Serviceรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน และกำหนดแนวทางการออกให้บริการลูกค้าในรูปแบบ Home Service (การออกให้บริการลูกค้าที่บ้าน) 2.ประสาน ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของทีมช่างที่ออกให้บริการลูกค้า 3.วิเคราะห์ และประเมินผล...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 Mar 18
9 . โปรแกรมเมอร์ ( ประจำ จ.อุบลราชธานี) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
• วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม SAP • แก้ไขปัญหาโปรแกรม หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายและแผนก • สามารถsupport และช่วย user แก้ปัญหาเมื่อ user ไม่เข้าใจหรือมี error ในระบบ ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
10 . ธุรการออฟฟิศ รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการตารางนัดผู้บริหาร และการเดินทางของผู้บริหาร 2. นัดหมายการประชุมต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม 3. ติดตามงานต่างๆที่ผู้บริหารได้สั่งการต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสอนความก้าวหน้าการดำเน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs