JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  7 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการคลังสินค้า(ประจำโรงงาน นวนคร)
1.ควบคุมและตรวจสอบ Stock RM,PK,FG ทั้งคลังสินค้านวนคร/คลังสินค้า347/คลังสินค้าสาธุประดิษฐ์ กระทบยอดการตรวจนับกับ Accpac 2.ควบคุมดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า RM,PK,FG,ทั้งคลังสินค้านวนคร/คลังสินค้า34...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D(ประจำโรงงาน นวนคร)
ค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร ตาม ความต้องการของตลาด หรือ ความต้องการของบริษัทฯ - ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและเปรียบเทียบ วัตถุดิบและ แหล่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ให้มี คุณภา...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ทำงานประจำสำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์ 58)
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง - บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย TT(traditional trade)
• งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร • สรุปยอดขายประจำเดือน • งานกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาด • งานประส...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
5 . พนักงานขับรถ Fork Lift (ประจำโรงงาน นวนคร)
1.โหลดสินค้าเก็บตาม Location ให้ถูกต้อง 2.โหลดสินค้าตามเอกสาร OE,ใบเบิก,ใบผ่าเท ดำเนินการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 3.ตรวจเช็คความพร้อมของ Fork Lift ทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย MT (สำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์58)
• รับผิดชอบเป้าหมายและบริหารงานขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร • สรุปยอดขายประจำเดื...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
7 . ผู้จัดการฝ่าย QA/QC (ประจำโรงงาน นวนคร)
- รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในส่วนไลน์การผลิต , Lab ฯลฯ - วิเคราะห์ / วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
  7 Positions      
Sort By 
Disability Jobs