JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing Officer
1.วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัทฯ 2.สนับสนุนฝ่ายขาย กิจกรรมการขายทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 3.ดูแลสื่อโฆษณา,event, และวางแผนงบประมาณการตลาด 4.จัดทำ Data bass ลูกค้า 5.จัดทำข้อม...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 22,000
15 Jun 18
2 . Sale Representative
- นำเสนอขายสูตรผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า - ให้ความรู้ รายละเอียดผลิตภัณฑ์เชิงลึกกับลูกค้า - ดูแลลูกค้า รับรายการสั่งซื้อ สร้างฐานลูกค้าใหม่ - ร่วมกับ RD พัฒนาและคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์อา...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
2 Position
Salary 28,000-32,000 + Com.
15 Jun 18
3 . หัวหน้าส่วนงานผลิต
1.ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามตามแผนงาน และปริมาณงานได้ตามเป้าหมายตามกำหนด 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและมีความปลอดภัย 3.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษา...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jun 18
4 . ผู้จัดการบัญชี
- ปรับปรุง พัฒนา วางแผนงานบัญชีทั้งระบบ - ควบคุม-จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใบสำคัญ รับ-จ่าย - ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบ กระทบยอดบัญชีต่างๆและเก็...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 Position
Salary 37,000-42,000
15 Jun 18
5 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี
1.วิเคราะห์ ทดสอบ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ 2.ปฏิบัติและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ 3.เตรียม จัดหา จัดเก็บและรักษาตัวอย่าง เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
15 Jun 18
6 . ช่างซ่อมบำรุง
มีประสบการณ์ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และการซ่อมบำรุงรักษาตามแผน

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
15 Jun 18
7 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
1.ดูแล / ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า / บริษัท 3.ตรวจเช็คสต๊อควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง 4.จัดทำระบบ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jun 18
8 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - รับผิดชอบเรื่องการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานในบริษัท - กำหนดแนวทางในการสรรหาและกำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 Jun 18
9 . เจ้าหน้าที่ Copy Writer
1.ออกแบบกราฟิก (งาน POP, Web Interface, Content for Social Media) 2 มีความรู้ ความเข้าใจในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณา และมีความรู้ด้านงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3 มีความรู้ด้านงาน Graphic Design และ D...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
15 Jun 18
10 . ประสานงานขาย / ธุรการประสานงาน
ประสานงานขาย 1. ประชาสัมพันธ์ แนะนำ หรือนำเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ 2. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งเรื่องเอกสารและเป็นคนกลางในการประสานงานในเรื่องต่างๆ 3. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ปร...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
อย่างละ 1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jun 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs