JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  14 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (เครื่องสำอาง)
1.ดูแลควบคุมการผลิต -กําหนดนโยบายแผนงานเป้าหมายในการผลิตให้กับแผนกผลิต -แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิตรวมถึงกําหนดวิธีการป้องกัน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต -ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตแ...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 34,000-38,000
18 Dec 18
2 . เภสัชกร
- ร่วมกับ PD พัฒนาและคิดค้นสูตรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง - นำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิดค้นให้กับ Marketing หรือลูกค้า - อบรมพนักงานขายให้มีความรู้สามารถตอบคำถามลูกค้าได้ - ให้คำปรึกษาและตอบ...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 30,000-35,000 บาท
18 Dec 18
3 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
1. วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคภายในองค์กร 2. ควบคุมและสั่งการรวมถึงติดตามประเมินผลการซ่อมบำรุงภายในองค์กร 3. จัดทำรายงานรวมถึงวิเคราะห์ผลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจัก...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 32,000-38,000
18 Dec 18
4 . Logistics Manager
1.บริหารกำรจัดการสินค้ำคงคลัง 2.บริหารการจัดรับ-ส่งสินค้ำ 3.พัฒนาบุคลากรโดยสอนทักษะที่จำเป็นที่ปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสาร งานด้านการคลังสินค้าและ ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐา...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 38,000-42,000
18 Dec 18
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP) (คลอง 7 หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดทำเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque V...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-18,000 บาท
18 Dec 18
6 . Regulatory Affair Manager
- บริหารจัดการงานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ งานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม/ เครื่องสำอาง , งานตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ , งานจัดทำเอกสารสนับสนุนการขาย (เอกสารส่งออก ...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000-36,000
18 Dec 18
7 . ผู้จัดการส่วนงานประสานงานขาย
- บริหารจัดการงานของส่วนงานประสานงานขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกใบเสนอราคา , ใบสั่งขาย , สัญญาซื้อขาย ใบเปิดผลิต, การจองรถส่งสินค้า , การดำเนินเรื่องเคลมสินค้า - บริหารจัดการการทำงานขอ...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 28,000-32,000
18 Dec 18
8 . IT Manager
- พัฒนา วางแผน Implement ระบบ/เทคโนโลยีใหม่ๆ ในองค์กร - พัฒนา ประสานงาน แผนการดำเนินงานในการสนับสนุนพันธกิจและแผนกลยุทธ รวมทั้งแนะนำ บำรุงรักษาระบบ IT - บริหารจัดการติดตามทีม IT Support ในการให้บริ...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 60,000-70,000
18 Dec 18
9 . ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการทดสอบ
-ตรวจสอบค่าพื้นฐานทางกายภาพและเคมี -จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างในการทดสอบผลิตภัณฑ์ -ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ -จัดเอกสาร และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
18 Dec 18
10 . เจ้าหน้าที่ RD อาหารเสริม
1.คิดค้นและพัฒนาสูตรตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตามความต้องการของลูกค้า 2.แก้ไขปรับปรุงสูตรตัวอย่างได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 4.ติดตาม...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Dec 18
11 . พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
- พัฒนาและคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง - สร้างจุดเด่น จุดขายเพื่อเพิ่ม Value ให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในขนะนั้น - ศึกษาแนวโน้ม ความต้...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 15,000-25,000
18 Dec 18
12 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
1.ดูแล / ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า / บริษัท 3.ตรวจเช็คสต๊อควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง 4.จัดทำระบบ...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Dec 18
13 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - รับผิดชอบเรื่องการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานในบริษัท - กำหนดแนวทางในการสรรหาและกำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 Dec 18
14 . Sale Coordinator (ประสานงานขาย)
1. ตอบคำถามพื้นฐานให้กับลูกค้าในช่องทาง Online (Line@/Fanpage) 2. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งเรื่องเอกสารและเป็นคนกลางในการประสานงานระหว่าง ลูกค้า/marketing กับโรงงาน เช่นการขอตัวอย่างสินค้า / การ...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 12,000-14,000
18 Dec 18
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs