JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . R&D ( เครื่องสำอาง )
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านเครื่่องสำอาง 2.คิดค้นสูตรใหม่ๆ 3.วิเคราะห์วัตถุดิบ 4.สามารถใช้เครื่องแล็ปได้เป็นอย่างดี 5.มีความรู้ในด้านมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 Position
Salary 18,000 ขึ้นไป
20 Mar 18
2 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียบผลิตภัณฑ์และสถานที่ (RA)
1.จัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบขั้นสุดท้าย เพื่อดำเนินการยื่นจดทะเบียน อย. 2.ติดต่อประสานงานกับทางสำนักงาน อย. 3.ประสานงานการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง และจัดเก็บหนังสือรับรองต่างๆ ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
19 Mar 18
3 . ช่างซ่อมบำรุงรักษา
มีประสบการณ์ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และการซ่อมบำรุงรักษาตามแผน

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Mar 18
4 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพสินค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจประเมิน Supplier เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการผลิตสินค้า - ประสานการดำเนินงาน ข้อ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,300 ขึ้นไป
16 Mar 18
5 . Sale Representative
- นำเสนอขายสูตรผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า - ให้ความรู้ รายละเอียดผลิตภัณฑ์เชิงลึกกับลูกค้า - ดูแลลูกค้า รับรายการสั่งซื้อ สร้างฐานลูกค้าใหม่ - ร่วมกับ RD พัฒนาและคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์อา...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
2 Position
Salary 28,000-32,000 + Com.
16 Mar 18
6 . หัวหน้าส่วนงานผลิต
1.ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามตามแผนงาน และปริมาณงานได้ตามเป้าหมายตามกำหนด 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและมีความปลอดภัย 3.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษา...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Mar 18
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล
ช่วยประสานงานบุคคลทั่วๆไป -ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบวินัยบริษัทอย่างเคร่งครัด -ประสานงานการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลื้องของแต่ละส่วนงาน -ประสานงานการสรรหาและงานด้านพนักงานบรรจุใหม่ -ประสานงานด...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Mar 18
8 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
•วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต เพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ •ตรวจสอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการผลิต และควบคุมให้สอดคล้องกับแผนการผลิต •ติดตามแผนการผลิตประจำวัน...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Mar 18
9 . ผู้ช่วย R&D
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือภายในแลปให้พร้อมใช้งาน 2. รับผิดชอบในการเบิก รับ จัดเตรียม และ จัดเก็บ วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง 3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องปฏิบัติการ 4. ดำเนินการผลิตสินค้าตัวอย่า...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 Position
Salary 10,000-13,000 บาท
16 Mar 18
10 . ประสานงานขาย / ธุรการประสานงาน
ประสานงานขาย 1. ประชาสัมพันธ์ แนะนำ หรือนำเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ 2. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งเรื่องเอกสารและเป็นคนกลางในการประสานงานในเรื่องต่างๆ 3. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ปร...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
อย่างละ 1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Mar 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs