JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . พยาบาลวิชาชีพ ER, ICU,OPD,IPD
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
2 . พนักงานเสิร์ฟ / สจ๊วต/ แม่บ้าน
ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ / สจ็วต / แม่บ้าน 1.ทำความสะอาดภาชนะ/อุปกรณ์ต่างๆของแผนกให้สะอาด พร้อมใช้งาน 2.ทำความสะอาดภาชนะติดเชื้อต่างๆตามมาตรฐานที่หัวหน้างานกำหนดให้ 3.จัดทำสต๊อค อุปกรณ์และเครื่องมือเ...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
3 . ช่างเครื่องมือแพทย์
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ -เก็บประวัติเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่รับเข้าจนถึงจำหน่าย -รายงานสภาพ,ภาพรวมของเครื่องมือแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชา -แก้ไขปัญหาฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครื่...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
4 . เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล
-จัดทำตารางนัดหมาย การเข้าประชุมต่างๆ -กลั่นกรองเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
5 . หัวหน้าพยาบาล รับสมัครด่วน !
บริหารจัดการภายในแผนก

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
6 . สมุห์บัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานทั้งระบบของฝ่ายบัญชีการเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/สรรหาว่าจ้างอาวุโส
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยใช้แบบสำรวจ ศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแผนการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท - ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักส...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
8 . UR Nurse รับสมัครด่วน !
ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย และสิทธิประกันผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
9 . ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ HA รับสมัครด่วน !
-ร่วมกับผู้บริหารในการวิเคราะห์กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และทิศทางขององค์กร นำความรู้ในการนำเครื่องมือระบบพัฒนาคุณภาพ HA พัฒนางานพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
10 . พยาบาลผู้ตรวจการ (Supervisor)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของพนักงานรวมถึงความพร้อมในการให้บริการ -ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล -ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล -แก้ไขปัญหาฉุกเฉินหน้างานไ...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs