JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
1. ดูแลสต๊อกอุปกรณ์สำนักงาน,เครื่องแบบพนักงาน 2. ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล 3. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
14 Feb 19
2 . พนักงานขับรถประจำสำนักงาน
- ขับรถ รับ-ส่ง ที่ปรึกษาบริษัทฯ - ขับรถ รับ-ส่ง พนักงานในสำนักงาน - ดูแลยานพาหนะที่รับผิดชอบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 10,000
14 Feb 19
3 . พนักงานควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ(พนักงานรายเดือน)
- ดำเนินการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อภายในโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า(DC)ต่างจังหวัด - ตรวจเช็คและเปลี่ยนกับดักตามจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า - ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านสุขลักษณะภาย...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Latkrabang Industrial Bangkok
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
14 Feb 19
4 . หัวหน้าแผนกบัญชีบริหาร
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประจำเดือน - บันทึกบัญชียอดซื้อจากต่างประเทศ - จัดทำ ภ.พ.30 - ตรวจภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ปิดบัญชีเพื่อออกงบการเงิน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
14 Feb 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่น ซาโบเตน (พารากอน,เอ็มควอเทียร์) รับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงาน เช่น การจัดตารางทำงานรายสัปดาห์ การจัดตำแหน่งในการทำงาน - การวางแผนในการแพลนวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการ - ให้คำแนะนำ หรือ แนะแนว เมื่อพนักงานมีปัญหา หรือ มีข้อบกพร่องไม่เข...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary 15,000 - 20,000
14 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษีขายเชื่อ - จัดทำใบวางบิล / เก็บเงินลูกค้า - ตัดรับชำระ - สรุปยอดลูกหนี้คงค้างประจำเดือน - ติดตามหนี้ค้างเกินกำหนดชำระ, ยืนยันยอดลูกหนี้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีระบบขาย รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านการขาย - ทำการวิเคราห์การขาย (สต๊อกสินค้า) - ตรวจสอบ/เคลียร์ยอดขาย และการจัดรายการขายต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Feb 19

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
5 Position
Salary N/A
14 Feb 19
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ด้านการตรวจสอบภายใน - วางแผนการตรวจสอบ,ปฎิบัติงานตรวจสอบ,ติดต่อประสานงานและจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง - รวบรวม,วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง, ประสานงานและเป็นผู้ช่วยในการ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
14 Feb 19
10 . โปรแกรมเมอร์Urgently Required !
- ทดสอบระบบต่างๆที่ใช้ในองค์กร - พัฒนาซอฟท์แวร์ PHP, VB.NET, C# - ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL SERVER - วิเคราะห์และออกแบบระบบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
14 Feb 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs