JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . QC Lab Officerรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์ผล 2.รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 3.ควบคุมดูแล Stock สารเคมี และอุปกรณ์ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 5.งานอื่นๆ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
16 Sep 19
2 . Microbiology Officer
1. ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ จุลชีววิทยา รวมทั้งตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 2. การจัดเตรียมสารเคมีและวิเคราะห์ 3. การประสานงานและแก้ไขปัญหา 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
16 Sep 19
3 . ช่างกลึง
- ควบคุมเครื่องจักรกล - ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
15 Sep 19
4 . Process Improvement Officer
• ดูแลรับผิดชอบการนำสูตรการผลิตมาทดลองผสมใน Pilot Plant และพัฒนา mixing process scale up เพื่อการผลิตจริงใน Production line • ปรับปรุงและพัฒนา Mixing process อย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดต้นตุน และประสิ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 Position
Salary N/A
15 Sep 19
5 . Transportation Supervisor
- ดูแลงานคลังสินค้า ได้แก่ ส่วนงาน Checker,Transportation Admin - ประสานงานกับSale ในเรื่องของการจัดส่งสินค้า - ติดต่อประสานงานกับ DC ต่างๆ - ดูแลการส่งสินค้าทางช่องทาง Online

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 Position
Salary N/A
15 Sep 19
6 . Technical Support (Help Desk)
- ดูแลระบบ Sever / Network / LAN / Email - ติดตั้ง แก้ไขและให้คำปรึกษาปัญหาด้าน Hardware / Software - รับแจ้งปัญหา ตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
15 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า(Warehouse)
- ควบคุมกระบวนการแบ่งจ่าย - รับวัตถุบดิบ(RM/Package) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - บันทึกข้อมูล (SAP) เพื่อ ตัดรอบการจ่ายวัตถุดิบ(RM/Package) - ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแบ่งจ่ายวัตถุดิบ(RM/P...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2 Position
Salary 17,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
15 Sep 19
8 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- รับผิดชอบงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Personal Care / Home Care - ร่วมกำหนดและวางแผนทางการตลาดกับฝ่าย Marketing - พิจารณาและคัดเลือกวัตถุดิบ (Raw Material) ที่เหมาะสมสำหรับกำหนดสูตร - วิเคราะห์และ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 29,000 - 45,000บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
15 Sep 19
9 . พนักงานแผนกคลังสินค้า(Warehouse)
แผนกคลังสินค้าเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง - พนักงานรับ/จ่ายวัตถุดิบ 3 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน - ตรวจเช็คและรับวัตถุดิบจากขนส่งสินค้า - แบ่งจ่ายวัตถุดิบตามเอกสารที่ฝ่ายผลิตแจ้งขอ - ขับรถโฟล์คลิฟท์ ในกา...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
3 Position
Salary 11,000 - 15,000บาท + O.T.
15 Sep 19
10 . Regulatory Affairs Manager
- รับผิดชอบงานด้านขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ - ติดตามข่าวสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 50,000 - 70,000 บาท (ขึ่นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
15 Sep 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs