JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . Project Engineer/ Project Manager: Interlink Telecom Public Co.,Ltd.รับสมัครด่วน !
1. วางแผน เบิกอุปกรณ์ จัดทำ Stock Balance ให้กับลูกค้า 2. รวบรวมข้อมูล Progress ของโครงการ 3. ติดตามงานจากลูกค้าให้ทันตามกำหนด

Interlink Communication Public Co., Ltd.
23 Jul 19
2 . ผู้อำนวยการภาคอีสาน (ประจำสาขาขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
1.) ติดตาม/ กำกับ/ ดูแล และควบคุม การดาเนินงานทั้งหมดของสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทแม่ 2.) ดำเนินงานและประสานงานการขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณการดาเน...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
23 Jul 19
3 . พนักงานจัดซื้อภาษาจีน ประจำ สนง.ใหญ่ (รัชดา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ/ ประสานงาน/ ดำเนินการ/ ดูแล/ ให้บริการทางด้านการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - สั่งซื้อสินค้าตามแผน (Plan Order) และสั่งซื้อสินค้าตาม Order พิเศษของลูกค้า - ออก PO ซึ่งเป็นรายจ่ายต่างๆ เกี่ยวกับ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000-35,000
23 Jul 19
4 . พนักงานบัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านบัญชี - ประสานงานรับ-วางบิลและดำเนินการจ่ายเช็ค - จัดทำเอกสารและตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชีรายจ่ายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายใน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000-35,000
23 Jul 19
5 . เลขาฯฝ่ายขาย ประจำ สนง.ใหญ่ (รัชดา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงาน / ดำเนินการ / ดูแล / ให้บริการด้านการขายสินค้า และบริการ หรือทำห้าที่เป็นตัวแทนการขายให้กับพนักงานขาย - ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้บริการขายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร รว...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000-25,000
23 Jul 19
6 . Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป): Interlink Telecom PLC.รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก เช่น กสทช 2. งานด้านเอกสาร 3. ทำรายงานค่าใช้จ่าย 4. ดูแลทรัพย์สินผ่านผู้ดูแลศูนย์ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Interlink Communication Public Co., Ltd.
23 Jul 19
7 . Civil Engineer: Interlink Telecom Public Co., Ltd.รับสมัครด่วน !
1. กำกับดูแลติดตั้งสร้างโครงการให้ได้มาตรฐานด้าน Civil และพร้อมใช้งานสมบูรณ์ 2. กำกับ ดูแล ควบคุมผู้รับเหมาสร้างโครงการให้ได้มาตรฐาน 3. ติดตาม กำกับ ควบคุมงานโครงการให้ทันตามกำหนด 4. ประสานงานหน่วย...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
23 Jul 19
8 . ผู้จัดการส่วนลูกหนี้และสินเชื่อ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า R&D)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับระบบลูกหนี้การค้า/การออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบลดหนี้ 2. พิจารณาอนุมัติเครดิตให้กับลูกค้า 3. ตรวจและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ประจำศูนย์กระจายสินค้า (R&D) 4. กำกับ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
23 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมองค์กรรับสมัครด่วน !
1. ร่วมคิดจัดทำโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน/องค์กร 2. ดำเนินการจัดงานหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามรายละเอียด รูปแบบและข้อกำหนดที่วางไว้ ควบคุม ดูแลและบริหา...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000
23 Jul 19
10 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)รับสมัครด่วน !
1.) งาน Telemarketing 2.) งานเข้าพบลูกค้า End User 3.) เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอ (Presentation) / แนะนำบริษัทให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้ารายใหม่ และลูกค้ารายเดิม รวมไปถึงการดำเนินงานในการจัดแสดงสินค...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000-25,000
23 Jul 19
11 . Technical Support (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1.Monitor วงจรตาม Project กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.รับแจ้งเหตุเสีอและเหตุขัดข้องจากสาขาภูมิภาค 3.ประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเหตุเสีย 4.ประสานงานลูกค้า ตามสาขาต่างๆ ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
23 Jul 19
12 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคตะวันออก (ประจำสาขา ระยอง)รับสมัครด่วน !
- บริหารงานสาขา ร่วมกับผู้อำนวยการภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ติดตามงานขาย/โครงการ/ ใบเสนอราคา - คอยประสานงานการทำงานของแต่ละแผนกในสาขา - สรุป และรายงานยอดขายรายเดือนกับผู้จัดการสาขา - รับผิ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
23 Jul 19
13 . Presales : Interlink Telecom Public Co.,Ltd.รับสมัครด่วน !
1. ให้บริการงานก่อนการขาย เช่นการให้ข้อมูลหรือชี้แจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 2. รวบรวมความต้องการของลูกค้าและการแก้ปัญหาการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3. เสนอแนะการปรับปรุงระบบที่เหมาะสม...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
Salary N/A
23 Jul 19
14 . ผู้อำนวยการภาคใต้ (ประจำสาขาหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.) ติดตาม/ กำกับ/ ดูแล และควบคุม การดาเนินงานทั้งหมดของสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทแม่ 2.) ดำเนินงานและประสานงานการขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณการดาเน...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
23 Jul 19
15 . พนักงานดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งรับสมัครด่วน !
- สร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ - วางแผนการตลาดออนไลน์โดยใช้โฆษณา - จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการของบริษัท นำไปสื่อสารบนสังคมออนไลน์ - สร้างกระแสจาก Social Media ให้เกิดการรับรู้สูงสุด - รับผิดชอ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000-25,000
23 Jul 19
16 . นิติกรรับสมัครด่วน !
-ร่าง/ตรวจ/งานนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ -ดำเนินงานด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ ของบริษัท,งานออก Notice และติดตามเร่งรัดหนี้ -ให้คำปรีกษา เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา ทางด้านกฎหมายเพื่อใช...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000-25,000
23 Jul 19
17 . Sales Executive (พนักงานขาย): Interlink Telecom Public Co.,Ltd.รับสมัครด่วน !
1. พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ของบริษัทฯ 2. นำเสนอข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 3. บริหารจัดการงานขายเต็มรูปแบบ เริ่มจากการหาลูกค้า / นำเส...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary N/A
23 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโสรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตรวจสอบภายในองค์กร กำหนดขอบเขต จัดทำร่างแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) - ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและข้อบกพร่อง รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับแผนกต่างๆ ในบริษัท - กำหนดวิธีการตรวจสอบ เลือ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000-35,000
23 Jul 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs