JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . Engineer Mechatronicรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานให้แลัวเสร็จตามแผนงาน ควบคุมต้นทุน เขียนแบบและประมาณราคา - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ - เครียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ตรวจสอบและติดตามการทำงานให้ถูกต้อง - อ่านแบบ - เขียนแบบ ...

บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
2 . จป.วิชาชีพ (รับคนมีประสบการณ์เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทั้งหมด - จัดทำแผนด้านความปลอดภัยและรายงานสถิติการประสบเหตุอัตราย - จัดทำรายงานความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ - วิเคราะห์งาน สอบสวนอุบัติเหตุ - หาวิธีการแนวทางการป้...

บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานและดูแลเอกสารให้กับพนักงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 2.ดูแลเอกสารงานโครงการและการวางแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 3.ควบคุมงบประมาณของโครงการให้สอดคล้องกับการ...

บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
4 . บัญชี - การเงินรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีทั่วไปและงบประมาณและทรัพย์สิน - ออกใบหัก ณ ที่จ่าย - งานด้านบัญชีทั่วไป,บัญชีเจ้าหนี้,บัญชีลูกหนี้ - ติดตามการเก็บเงินจากลูกค้า - สรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
5 . Engineer (ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานให้แลัวเสร็จตามแผนงาน ควบคุมต้นทุน เขียนแบบและประมาณราคา - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ - เครียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ตรวจสอบและติดตามการทำงานให้ถูกต้อง - ดำเนินการแก้ไขปัญหาที...

บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs