JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . Board Controller - จังหวัดสมุทรปราการ
รับผิดชอบควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้าและจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
2 . C&I Technicain - ไซต์งานจังหวัดแพร่
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุม - แก้ปัญหาของระบบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า - ปฏิบัติงานตามระบบ ISO9001:2015

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
3 . วิศวกรประเมินราคา
1.จัดทำการประเมินราคาโครงการ - การคิดต้นทุน 2.ทำ PR สั่งซื้อวัตถุดิบ ติดตามความคืบหน้าของงาน ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบกับงานให้เหมาะสมกัน และสรุปต้นทุนผลการดำเนินงานของ New Fabrication Shop 3.แจกจ่ายแบบ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. ควบคุมดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน 2. จัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 4. ช่วยเหลือในงานกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Aug 19
5 . Board Controller -ไซต์งานจังหวัดแพร่
- รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบั...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
6 . Programmer
Programmer - เขียนโปรแกรม และทดสอบด้วยตนเอง - ดูแล โปรแกรม ที่ขึ้นใช้งานแล้วให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ ระบุปัญหาและแก้ไข Bug ของโปรแกรม

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.รับวางบิล 2.จัดทำใบสำคัญจ่าย 3.ทำเช็คจ่าย 4.จัดทำหนังสือการหัก ณ ที่จ่าย 5.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 Aug 19
8 . Plant Operator - ไซต์งานจังหวัดแพร่
1.รับผิดชอบ ดูแล Turbine Genarator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า 2.ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง 3.รับผิดชอบในการผลิ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
9 . C&I Technicain - ไซต์งานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุม - แก้ปัญหาของระบบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า - ปฏิบัติงานตามระบบ ISO9001:2015

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
10 . จป. เทคนิค งานก่อสร้าง
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภั...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs