JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยภายในองค์กร - จัดทำแผนอบรมเรื่องความปลอกภัยภายในองค์กร - ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกฏหมายความปลอดภัย - ตรวจสอบอุปกรณ...

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ปิดงบการเงินรายเดือน/รายปี 2.กระทบยอดบัญชีต่างๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 3.จัดทำและตรวจสอบงานด้านบัญชี เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล ได้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา 4.ควบค...

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
3 . ช่างเชื่อมรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม - เชื่อม ประกอบ กลึง กัด ไส งานโลหะ

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
4 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบ สร้าง ติดตั้งเครื่องจักร boiler - ตรวจสอบหน้างานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความปลอดภัย - ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน และกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนด ...

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
5 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้างเครื่องจักร อาคาร ชิ้นส่วนงานเครื่องจักรด้วยโปรแกรม Autocad Solit work และอื่นๆ - ควบคุมการติดตั้ง การดำเนินงานตามโครงการ รวมถึงทดสอบการทำงานของเครื่องจักรหลังการติดตั้ง...

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs