JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการโครงการรับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่กับไซด์งาน -ดำเนินทำเอกสารต่างๆ เช่น ทำ payment ผู้รับเหมา,ทำใบขออนุมัติจ่าย -ทำสัญญาผู้รับเหมา

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000
16 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ดูแลและบันทึกบัญชี รับ จ่าย รายวัน 2.จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้คงค้าง 3.จัดทำรายละเอียดเบิกจ่ายเงินสดย่อย 4.ออกใบกำกับภาษี สรุปรายการทางภาษี 5.ทำตั้งหนี้ ด้านจ่าย (คีย์รายการจ่าย) 6.จัดทำรายการภาษ...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
1 Position
16 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลยอดขาย และยอดโอนตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ออกBoothตามงานขายตามที่บริษัทกำหนด 3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายใน

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
2 Position
16 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการสรรหาวัสดุ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของโครงการ 2.สนับสนุนโครงการในสรรหาผู้รับเหมา 3.ประสานงาน ต่อรองราคา ติดตามวัสดุให้เข้าทันตามกำหนด 4.ด...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
1 Position
16 Sep 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs