JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . Project Engineer
1.Prepare, schedule, coordinate and monitor the assigned engineering projects. 2.Monitor compliance to applicable codes, practices, QA/QC policies, performance standards and specifications. 3.Intera...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
2 . Supplier Quality Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.Lead the supplier approval process by assessing manufacturing, technology capabilities, Health, Safety and Environmental risks and define process parameters and criteria to ensure supplier process c...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
3 . หัวหน้าแผนกเตรียมพิมพ์ (Prepress+Graphic)
1.ควบคุมการบันทึกรับ-จ่ายฟิล์ม และควบคุมการจัดทำทะเบียนฟิล์ม 2. ควบคุมการเตรียมโมล์ด ทำเพลท ตัดเพลท ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ 3. ดูแลการจัดเก็บสี และการผสมสี สำหรับการเตรียมพิมพ์ให้เป็นไปตามมา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
4 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
1.ร่วมกับแผนกงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและปรับปรุงแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักร เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือและอาคารสถานที่ทุกประเภทยกเว้นเครื่องหลอด ทั...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
5 . หัวหน้าแผนกสิ่งพิมพ์รับสมัครด่วน !
1. นำแผนงานการผลิตวัตถุดิบที่ได้รับมาจัดทำภาระงาน โดยกำหนดเป้าหมายการผลิต ระยะเวลาภาพงานที่ต้องการ วัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนถูกต้อง 2. มอบหมายสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
6 . Sales Manager
1.Planning for new customers. Monitor old customers and coordinator local and abroad. 2.Given the workload of top management or customers directly. 3.Appointments to meet customer negotiations. Repl...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Sep 19
7 . พนักงานระบบคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. นำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการผลิต มาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3....

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Sep 19
8 . ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านสนับสนุน การผลิต และกระบวนการลดของเสียจากการผลิต ให้สามารถสนองตอบกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ร่วมกับผู้จัดการโรงงานในการจัด...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำนิคมลาดกระบัง 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอผู้บังคับบ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
10 . พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 2.จัดประชุม NPD ร่วมกับฝ่ายขายและผลิต เพื่อกำหนดแผนการเดินงานตัวอย่าง 3.ทำการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับหน่วยงานประกันคุณภาพ 4.พัฒนา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs