JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าการตลาดอาวุโส
- ดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาดที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ - การจัดทำรายงานทางการตลาด และข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด รวมถึงงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรรหาโปรโมชั่นเพ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Apr 19
2 . ผู้ช่วย-ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์
• วางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร • ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกประชาสัมพันธ์ภายในให้เ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Apr 19
3 . วิศวกรระบบ (มีใบ กว.)
ตรวจสอบ แก้ไขแบบแปลนงานระบบภายในอาคารต่าง ๆ ประสานงานกับผู้ออกแบบในกรณีปรับแก้ไขแบบก่อนสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาราคา,มาตรฐานในการจัดจ้างผู้รับเหมา ตรวจสอบมาตรฐานวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้าง วางแผนปริมา...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Apr 19
4 . ผู้จัดการแผนกการตลาดรับสมัครด่วน !
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ - ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด สรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข - กำหนดเป้าหมายและผลตอบแทนการขายประจ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Apr 19
5 . ผู้ช่วยวิศวกรออกแบบและประมาณราคา : สำนักงานใหญ่
1.งานออกแบบงานวิศวกรรม คำนวนโครงสร้าง,เขียนแบบโครงสร้าง 2.ประมาณการตามแบบข้อกำหนดวัสดุงานก่อสร้าง - จัดทำBOQ ราคาค่าก่อสร้างบ้าน สาธารณูปโภคต่างๆ - จัดทำงาน เพิ่ม-ลด ส่วนต่างๆ - ทำ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Apr 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs