JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . นักเคมี
1. วิเคราะห์และสำรวจข้อมูล ปริมาณการใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพือ่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณในกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านเคมีและจัดเตรียมแบบฟอ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 May 19
2 . Management Trainee
โครงการพัฒนาและสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาระบบงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Innovation , Knowledge Management , Process Improvement , System Development และโครงการอื่นใน Organiza...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 May 19
3 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ
-การรับผิดชอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++ วิศวกรไฟฟ้า ++ วิศวกรเคมี ++ วิศวกรเครื่องกล ++ วิศวกรอุตสาหการ -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -การควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
4 Position
23 May 19
4 . วิศวกร QA
1.วางแผนและจัดทำมาตรฐานการควบคุมกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุ และติดตามปัญหา 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มผลการควบคุมกระบวนการ (เชิงสถิติ) รวมทั้งพัฒนาระบบงาน เพ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs