JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน สันญาจ้าง 3 เดือน
-ช่วยประสานงานด้านเอกสารต่างๆ รวบรวมเอกสาร สัญญาต่างๆ -ติดตามงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงนภายใน และ ภายนอก

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000
19 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาวงศ์สว่าง
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดการศูนย์การค้า • งานทะเบียนทรัพย์สิน AMU (Asset Management Unit) ตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับฝ่...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000
19 Aug 19
3 . ช่างซ่อมบำรุง (เชิงทะเล)
• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวnก๊อก...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (เชิงทะเล)
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
2 Position
Salary 10,000-13,000
19 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สาขาวงศ์สว่าง)
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
19 Aug 19
6 . Tenant Relation & Admin Manager (เชิงทะเล)
• ตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย พื้นที่ภายในและโดยรอบอาคารเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ ตรวจร้านค้าให้เปิด-ปิด ตามเวลาที่ศูนย์ฯ กำหนด • ดำเนินการรวบรวมเอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
19 Aug 19
7 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (เชิงทะเล)
• ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ตรวจสอบ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวก๊อกน...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
8 . หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (เชิงทะเล)
• ตรวจตราดูแลอาคารทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชำรุด หรือสูญหาย และไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ • ตรวจดูแลตู้...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
19 Aug 19
9 . Tenant Relations & Marketing Manager (เชิงทะเล)
• สำรวจพื้นที่ในสาขาว่ามีพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใดบ้าง นอกเหนือจากพื้นที่ขายปกติที่สามารถก่อให้เกิดรายได้แก่สาขา • ตรวจสอบเอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
19 Aug 19
10 . Mall Manager (เชิงทะเล)
• การบริหารรายทั้งหมดของศูนย์การค้าฯ ได้แก่ รายได้จาการดำเนินงาน เช่น รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการ, รายได้ทางการเงิน, รายได้อื่นๆ, ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • การบริหารพื้นท...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
19 Aug 19
11 . Tenant Relation & Admin (เชิงทะเล)
• ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้ร้านค้าประจำเดือน • ตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย พื้นที่ภายในและโดยรอบอาคารเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ ตรวจร้านค้าให้เปิด-ปิด ตามเวลาที่ศูนย์ฯ กำหนด ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 20,000 บาท
19 Aug 19
12 . บาริต้า
- ให้การบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเครื่องดื่ม ภายในร้านสาขา - ดูแลการจัดเตรียมเครื่องดื่ม ผสมเครื่องดื่ม - ควมคุมคุณภาพของเครื่องดื่มให้ได้มาตราฐาน - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่น...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
4 Position
Salary รายได้รวม 15,000++
19 Aug 19
13 . Fireman (สีลม)
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
5 Position
Salary รายได้รวม 14,000 - 16,000
19 Aug 19
14 . พนักงานขาย
- ให้คำแนะนำแบรนสินค้า และบริการลูกค้าภายในสาขา - ดูแลพื้นที่ขายและจุดขายที่จัดรายการ - จัดเรียงสินค้า ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของสาขา - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
5 Position
Salary รายได้รวม 15,000
19 Aug 19
15 . Application Support (POS) รับสมัครด่วน !
- Handle application support for assigned module/system - Execute unit test and integration testing and fix bug - Effectively coordinate with vendor and other team on assigned project/SIR - Effecti...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000
19 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้า ** ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันหยุด 1 วัน (หยุดทุกวันอาทิตย์) ทำงานจันทร์ - เสาร์ ทำงาน 9.00 - 18.30 น.

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-14,000 บาท
19 Aug 19
17 . พนักงานขับรถผู้บริหาร Driverรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหารระดับสูง - ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถ และนำเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะตามกำหนด - อำนวยความสะดวก และรู้เส้นทางขับรถในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี - ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาการทำงาน ทำงานอื่น...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท (ไม่รวม OT)
19 Aug 19
18 . แคชเชียร์ รับสมัครด่วน !
(แลกคูปองจอดรถ) 1.ให้บริการดูแลแลกคูปอง รับ-ส่งบัตรที่จอดรถให้ลูกค้า 2.รับชำระเงินสด เก็บค่าที่จอดรถเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 3.ตรวจนับ และนำส่งเงินประจำวันให้แผนกการเงิน 4.จัดทำสรุปรายรับประจำว...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,750 บาท
19 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (วงเวียนใหญ่)รับสมัครด่วน !
• ดูแลเรื่องความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สำนักงาน ร้านค้าเช่า และพื้นที่รอบตัวห้าง และลานจอดรถ • รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย • ดูแลการผ่านเข้า-ออกของบุคคล และยานพาหนะ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
3 Position
19 Aug 19
20 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลด้านงานระบบสุขาภิบาลไฟฟ้า ประปา แอร์ โทรศัพท์ 2.งานด้านการบำรุงรักษา และสามารถแก้ไขด้านงานระบบต่างๆ ได้ 3.ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
19 Aug 19
21 . หัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบร้านอาหาร ก่อนเปิดและหลังปิด ได้แก่ ระบบน้ำ ไฟ แก๊ส ความสะอาดเรียบร้อย บ่อดักไขมัน 2.ระหว่างวัน ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์อาหาร 3.ทำรายงานสัปดาห์ 2 และ 4 ของแต่ละเดือนทำ Big Cleaning และกำจั...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 28,000
19 Aug 19
22 . หัวหน้าแผนกบริหารพื้นที่เช่า (วงเวียนใหญ่)รับสมัครด่วน !
-วางแผนด้านการบริหารพื้นที่ และขายพื้นที่ เพิ่มมูลค่าพื้นที่ขาย -สำรวจพิ้นที่ในสาขาว่ามีพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ใดเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่สาขา -ออกสำรวจตลาดและคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์การตลาดและส...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
23 . หัวหน้าแผนกอาคาร (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท
19 Aug 19
24 . Senior Programmer Analyst (ประจำสีลม)Urgently Required !
- ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ทำงานถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด - ออกแบบ และพัฒนาระบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำคู่มือผู้ใช้งาน และจัดทำคู่มือระบบงาน - ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐานขั้นตอนวิ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
6 อัตรา
Salary 30,000-50,000
19 Aug 19
25 . พนักงานคีย์ข้อมูล สัญญาจ้าง 6 เดือน, พนักงานประจำรับสมัครด่วน !
สัญญาจ้าง 6 เดือน - คีย์ข้อมูลเอกสารทางด้านบัญชีต่างๆ - งานอื่นๆที่เกีี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30-18.00 น.

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
10 Position
Salary 13,000 บาท/ เดือน
19 Aug 19
26 . เจ้าหน้าที่การเงิน (พนักงานประจำ - สำนักงานสีลม)รับสมัครด่วน !
- ตรวจนับเงินสด / นำฝากธนาคาร - วางบิลร้านค้าเช่า / ติดตามหนี้ / ออกใบเสร็จ - เบิก - จ่าย เงินสดย่อย / รับวางบิล - ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 09.00-18.30 น. (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ) - ตำแหน่งนี้เป็น...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,500 บาท/ เดือน + ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท/ เดือน
19 Aug 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs