JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต (แพ็ค และยก)
1. รับงานต่อจากแผนกเสียบหมู นำมาแพ็คหีบห่อให้ได้ทันตามแผนการผลิตในแต่ละวัน 2. เมื่อแพ็คเสร็จ ทยอยขนขึ้นรถส่งสินค้าของบริษัท 3. ช่วยยกและตรวจสอบวัตถุดิบที่มาส่ง และนำจัดเก็บให้ถูกวิธี ตามขั้นตอนที่หั...

บริษัท อร่อยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000
21 Feb 19
2 . พนักงานฝ่ายผลิต (หั่น หมัก ยก)
1. รับผิดชอบในส่วนของเครื่องหั่นเนื้อหมู ดูแลขั่นตอนการหั่นด้วยเครื่องให้ได้ตามแผนการผลิตในแต่ละวัน 2. เมื่อได้เนื้อหมูที่หั่นตามปริมาณที่กำหนดแล้ว ทำการหมักตามสูตรและปริมาณที่วางแผนการผลิตไว้ 3. ย...

บริษัท อร่อยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000
21 Feb 19
3 . หัวหน้างานแผนกคลังสินค้าและขนส่ง
รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต และจัดส่งสินค้าให้ทันตามเป้าหมาย

บริษัท อร่อยรุ่งเรือง จำกัด
1อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Feb 19
4 . หัวหน้าแผนก ควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (QC+RD)
1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. จัดทำบันทึกการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบส่งผู้บริหาร โดยเน้นการทำงาน ไปที่การตรวจสอบ แล...

บริษัท อร่อยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Feb 19
5 . หัวหน้าแผนกผลิต
1 วางแผนการผลิต -ประมาณการยอดการผลิตต่อวัน -วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ 2 ควบคุมการผลิต -กำหนดตารางการผลิต -ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน 3 บริหารค...

บริษัท อร่อยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Feb 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs