JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการอาคาร
-ตรวจสอบและดูแลระบบต่างๆภายในอาคาร -วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของอาคาร -จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์กับผู้พักอาศัย -ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน -ตรวจสอบรายงานการเงินของบัญชี

บริษัท มาร์จินอล จำกัด
1 Position
Salary 20,000++
17 Jul 19
  1 Positions      
Sort By 
Disability Jobs