JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรรมคุณภาพ/วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกร และอื่นๆรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตในด้านเครื่องจักร ระบบวิศวกรรมต่างๆ อาทิ ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ 2.ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบ และทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
5 Position
20 Sep 18
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ผู้จัดการจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- สรรหาแหล่งจัดซื้อ , คัดเลือก และดำเนินการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ราคา - ประสานงานและสนับสนุนกับแผนกภายในด้วยใบเสนอราคา - วางแผนการผลิตและกำหนดการณ์การจัดส่งสินค้าร่วมกับผู้ขายเพื่อสร้างความมั่นใจว...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
2 Position
20 Sep 18
3 . วิศวกร
-ออกแบบ เครื่องจักร และอุปกรณ์จักรกลต่างๆ -วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม กำหนดแบบของเครื่องจักร คำนวณต้นทุน และวิธีการผลิต -ออกแบบ และจัดทำรายการแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวก...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
4 . ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุ 3.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก้พ...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
2 Position
20 Sep 18
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน - ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม เป็นต้น - สรรหาและคัดเลือกบุคลากร - งานอื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
20 Sep 18
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs