JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต 2.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน 4.จัดทำรายงานของสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 18
2 . ผู้จัดการฝ่ายขาย/Sale Engineerรับสมัครด่วน !
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม - หาลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่าอย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการติดตามลูกค้ารายวัน สัปดาห์ เดือน และสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ - ควบคุมเป้าหมายให้ได้ตาม KP...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Apr 18
3 . ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล รับสมัครด่วน !
- ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้) - ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ - จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบร...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
2 อัตรา
20 Apr 18
4 . วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าตลาด - ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร,ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ - ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณส...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
2 Position
20 Apr 18
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุ 3.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก้พ...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
2 Position
20 Apr 18
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs