JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . Supervisor แผนกประกันคุณภาพ
วางระบบด้านคุณภาพภายในโรงงานได้เป็นผลสำเร็จ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาตามหลัก 7 QC Tool อีกทั้ง ยังสามารถสอนงานการจัดการด้านคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ รวมถึงต้องเป็นผู้มีแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพแบบใ...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
2 . วิศวกรรมคุณภาพ/วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกร และอื่นๆรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตในด้านเครื่องจักร ระบบวิศวกรรมต่างๆ อาทิ ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ 2.ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบ และทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
5 Position
20 Jul 18
3 . หัวหน้างาน/พนักงาน แผนกพิมพ์สี (Gravure)รับสมัครด่วน !
- ตั้งแบบแม่พิมพ์สี - ผลิตงานพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมถึงการลงบันทึกใบรายงานประจำวันได้

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
4 . ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ Sale Engineerรับสมัครด่วน !
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม - หาลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่าอย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการติดตามลูกค้ารายวัน สัปดาห์ เดือน และสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ - ควบคุมเป้าหมายให้ได้ตาม KP...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 18
5 . ผู้จัดการ/Supervisor/พนักงาน แผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs