JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ QC
1. ดูแล และ ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต 2. ดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบภายในระบบ GMP HACCP BRC 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา/ประสบการณ์
24 May 19
2 . หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
1.ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และ ระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับบริษัท และพัฒนาโปร...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
1 Position
Salary N/A
24 May 19
3 . หัวหน้าอาคารคลังสินค้า
1. ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบการทำงานให้เป้นไปตามระบบบริหารคุณภาพ 2. ควบคุมการจัด Location ให้ถูกต้อง และ ควบคุมใบ TAG 3. ควบคุมการรับฝากสินค้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ตาม Loading In 4. ควบคุมการ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 Position
Salary N/A
24 May 19
4 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1. ควบคุมเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสารธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ 2. ควบคุมและวางแผนเรื่องการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 3. ดูแล จัดสร้าง บำรุงรักษาภูมิทัศน์โดยรวมของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
1 Position
Salary N/A
24 May 19
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
1. ดำเนินการควบคุมเอกสารต่างๆ ในระบบบริหารงานคุณภาพภายใต้ข้อกำหนดของระบบคุณภาพ 2. ให้คำแนะนำในการจัดเก็บเอกสารแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนด 3. ตรวจสอบระบบการทำงานให้เป็น...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 Position
Salary N/A
24 May 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ทำการทดลองสินค้าตัวอย่างที่ลูกค้าร้องขอ 2. บันทึกรายละเอียดการทำตัวอย่างสินค้าและจัดทำมาตรฐาน 3. ทำการประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสของตัวอย่างสินค้า 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 Position
Salary N/A
24 May 19
7 . พนักงานเช็คเกอร์ ( ห้องเย็น ) ( เพศชายเท่านั้น )
1. ตรวจเช็คจำนวน สภาพสินค้าก่อนการรับฝากและก่อนส่งมอบ 2. จัดเตรียมสินค้าตามใบแจ้งเบิกสินค้าที่ลูกค้าแจ้ง 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานโฟล์คลิฟท์และพนักงานปฏิบัติการ 4. ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้ตรง...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 Position
Salary N/A
24 May 19
8 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ขับรถโฟล์คฯ ในการเคลื่อนย้ายสินค้า 2. จัดแถวสินค้า ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของสินค้าที่ลูกค้านำมาฝาก 3. บันทึกการเก็บสินค้าและส่งให้กับพนักงานเช็กเกอร์ 4. ดูแลและบำรุงรักษารถโฟล์คฯ ให้อยู่ในส...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 Position
Salary N/A
24 May 19
9 . หัวหน้าแผนกผลิต / หัวหน้าหน่วยผลิต / ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยผลิต
หัวหน้าแผนก / หัวหน้าหน่วย ผลิต ( ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ ที่เกี่ยวข้อง ) 1. ควบคุมการผลิตการแปรรูปสัตว์น้ำ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้า 2. วางแผนการผลิตรวมถึงควบคุมพนักงาน 3. เก็บรวบรวมข...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
7 Position
24 May 19
10 . ช่างเครื่องทำความเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น,เครื่องทำน้ำแข็ง,ห้อง Chill 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย้น 4. ถอด-ประ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 Position
Salary N/A
24 May 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs