JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการ
-จัดทำใบสั่งซื้อ -จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน -บันทึกรายการยา เวชภัณฑ์และอาหารประกอบโรค -รวบรวมบิลซื้อและบิลขายส่งสำนักงานบัญชี -จัดเก็บเอกสาร สรุปและรายงานวันลาหยุดของพนักงาน -จัดเตรียมเอกสาร...

บริษัท แบงค์ค็อก เว็ทเทอร์รินาเรียน สเปเชียลลิสต์ จำกัด
Salary ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและความสามารถ
19 Mar 19
2 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์
-ให้ความช่วยเหลือสัตวแพทย์ในการบังคับสัตว์หรือจับสัตว์ เพื่อสะดวกต่อการตรวจวินิจฉัย -หยิบเครื่องมือทางการแพทย์ตามที่สัตวแพทย์ต้องการ -ทำแลปภายในโรงพยาบาลฯ -จัดยาตามที่สัตวแพทย์ต้องการ -ป้อนยาสัตว์...

บริษัท แบงค์ค็อก เว็ทเทอร์รินาเรียน สเปเชียลลิสต์ จำกัด
Salary 12,000 - 15,000 บาท
19 Mar 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs